sobota 20. září 2014

"Věda o Bohu"- Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

V tomto videu Šríla Prabhupáda veľmi pekne vysvetluje dôvod nášho materiálneho podmienenia, zmysel života a zároveň je v ňom pekne podané, ako veľmi mu boli jeho žiaci odovzdaný.

Mangal Aratik-Šríla Bhaktivédanta Vana Gósvámí Maharádža CD

01. Sri Guru astakam
02. Sri Sri Prabhupada padma stava
03. Mangala Aratik + Vibhari sesa
04. Jaya Radhe Jaya Krishna

Ke stažení

Čintámani - Vaišnavský Magazine


Soubor překladů přednášek předních áčárjů gaudíja-vaišnavské tradice z časopisu Harmonist, vydaného v němčině roku 2003. 

Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža, Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí, Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž, Šríla Gour Govinda Swami Mahárádž, Šríla Prabhupáda Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thakur, Šríla Bhakti Vaibhav Purí Gósvámí Mahárádž, Šríla Bhaktivedanta Vaman Gosvámi Maharádža, Šríla Bhakti Pramode Puri Goswami Maharádža, Šríla Bhaktivedanta Trivikram Gosvami Maharádža, Šríla Bhakti Prajñana Keshava Gosvámi Mahárádž, 
Ke stažení:

Cintamani I
Cintamani II
Cintamani III
Cintamani IV

středa 10. září 2014

"Kázání" - Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Goswámí Maharádža


ya nisa sarva-bhutanam
tasyam jagarti samyami
yasyam jagrati bhutani
sa nisa pasyato muneh
(Bhagavad-gíta 2.69)

"Jste spící ve věci vašeho vlastního zájmu a skutečné pravdy, zatímco jste probuzeni ve sféře sebeklamu."
Je nutné, abychom se upevnili ve sféře reality a v nejvyšší míře se ji snažili předat druhým.
A kázat znamená toto: "Upřímně věřím ve vědomí Krišny a vrcholně se z něj raduji. Vidím v něm i svou budoucnost. A protože cítím, jak je vysoce radostiplné, užitečné a prospěšné, přišel jsem, abych je dal vám, svým přátelům. Měli bychom řídit naše životy podle principů vědomí Krišny, jak tomu učí duchovní mistr. Přijměte je a naplníte tím úspěšně cíl svého života."


Úryvek z knihy "Hledání Šrí Krišny aneb Realita Překrásného"
(Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Goswámí Maharádža)

úterý 2. září 2014

"Toto je proces" - Šríla Bhaktivédanta Vana Maharádža


Jakou povinnost má Guru? Dávat hari-kathu (povídání o Krišnovi, aby se odstranily všechny "anárty" (překážky v duchovním životě), slunce je na obloze a co má vítr za práci? Odtrhnout mraky od sebe. Potom Guru je jako vítr a "anárty" jsou jako mraky, kvůli kterým nevidíme slunce. Guru je jako vítr, co rozhýbe mraky. Poslech hari-kathy je jako vítr, "anárty" se odstraní a síla se plně projeví. Toto je proces.

(Cochabamba -Bolívie ,  27. února 2013)


"Může být člověk připoutaný k smyslovému požitku dokonce i poté, co přijal zasvěcení?" -Šríla Prabhupáda Bhaktisiddhánta Sarasvatí
Amrita Vání - Šríla Prabhupáda Bhaktisiddhánta Sarasvatí

"Proces vedoucí k dosažení transcendentálního poznání se nazývá zasvěcení. Měli bychom si být vědomi toho, že Nejvyšší Pán je transcendentální Absolutní Pravdou, my jsme Jeho věčnými služebníky, a jako takoví nemáme žádnou jinou povinnost, než Mu sloužit. Být si toho vědom znamená být skutečně zasvěcen. Absence tohoto poznání je nevědomost. Slovo „zasvěcení“ je v současné době předmětem sporů. Lidé se pyšní tím, že přijali zasvěcení od nefalšovaného (bona fide) duchovního mistra, ale jak je možné, že si dokonce i po přijetí zasvěcení zachovávají hmotná pouta? Jak je možné, že touží po tom, aby se zlepšil jejich hmotný život? Pokud se nezávislí a pyšní lidé neučí o svém vztahu s Pánem, potom se se svým zasvěcením jenom nanicovatě chvástají. Místo toho, aby se chovali ke svému duchovnímu mistrovi jakoby to byl samotný Bůh, zacházejí s ním jako se svým žákem, který je dobrý tak akorát na to, aby podporoval jejich rozhodnutí. Tím, že považují Gurua za obyčejného smrtelníka, páchají u jeho lotosových chodidel přestupky. 

Duchovní mistr je hoden toho, abychom ho uctívali. Nikoho bychom neměli uctívat více nežli Gurua. Služba Guruovi je nadřazena službě Krišnovi. Vyšší náboženský princip než služba Guruovi není. Dokonce i když to znovu a znovu slyšíme, kvůli našemu silnému poutu k tělu a domu na to zapomínáme a myslíme si, že sloužit rodinným příslušníkům a sobě samým je mnohem důležitější. Naše postavení se podobá postavení chlapce, který se tak ponořil do hry, že zapomněl na svoji povinnost studovat. 

Pokud po přijetí zasvěcení neprobudíme naše sklony sloužit Pánovi, nemůžeme než rozvíjet touhy po prestiži, majetku a službě našim rodinným příslušníkům. Člověk obdrží příležitost sloužit Pánovi pouze díky velkému štěstí, avšak my tuto příležitost hloupě promrháme. Následky naší bláhovosti jsou tak jedovaté, že nás zanechávají jenom zklamané. Nepochybujte o mých slovech. Jak nám mohou Guru a Vaišnavové pomoci, když nenásledujeme jejich pokyny?"

(Gaura Vání, prosinec 2011)

Jak volat Pána o pomoc? - Šríla Prabhupáda Bhaktisiddhánta Sarasvatí


K tomu, abychom směli pronášet Pánovo Svaté Jméno, se musíme stát nižšími, než je stéblo trávy na ulici - to nás Šrí Gaurasundara učí. Pokud se sami nebudeme považovat za bezvýznamné, není možné, abychom volali o pomoc. Pouze tehdy, když se považujeme za bezmocné, modlíme se o něčí pomoc. V takovém mentálním rozpoložení si myslíme, že bez pomoci druhého nemůžeme nic dělat. Ucítíme, že věc, kterou má dělat pět lidí, nemůžeme zvládnout sami. Šrí Gaurasundara nám dal pokyn pronášet Pánova Jména. Tuto informaci jsme obdrželi od našeho duchovního mistra. Pronášet Pánova Jména znamená přijmout Jeho pomoc.

Pokud Ho však během pronášení považujeme za našeho služebníka, nebo očekáváme, že za nás udělá naši práci, potom nepřichází v úvahu, abychom se považovali za nižší než stéblo trávy na ulici, natožpak abychom touto koncepcí žili.Vnější projev pokory nemusí být nutně pravou pokorou, ale podvodem. Voláme-li Pána stejně, jako volá mistr svoje služebníky, potom k Němu naše volání zcela jistě nedolehne. On je nanejvýš nezávislý a nikdo Ho neovládá. Dokud nepřetransformujeme naše falešné ego a nestaneme se upřímně pokornými, naše modlitby k Nejvyššímu a nezávislému Pánovi nedorazí.

A ještě jedna věc. Měli bychom mít na paměti, že pokud nejsme během pokorného pronášení Pánova Jména tolerantní, zůstane naše pronášení nedokonalým. Projevíme-li naši netolerantnost tím, že zatoužíme po určitých objektech, stavíme se tak proti principu pokory. Když máme naprostou
víru v to, že Nejvyšší Pán je Absolutní Pravdou a že se z nás zpíváním Jeho Jména nestanou chudáci, potom nebudeme postrádat dostatek tolerance. V momentě, kdy se stáváme chtivými a snažíme se projevit naši netrpělivost či vlastní schopnost, ztrácíme způsobilost k správnému volání Pána.

Když Pánovi nabízíme modlitby, tak si často myslíme, že Mu tím projevujeme přízeň – mohli bychom se přece zaměstnat něčím jiným, než pronášením Pánova Jména. Taková mentalita je příkladem nedostatku tolerance. Nutně potřebujeme někoho, kdo by nás před takovým myšlením
ochránil, někoho, kdo nám pomůže stát se nižšími než je stéblo trávy na ulici. Zcela jistě potřebujeme vyhledat ochranu u osoby, která nás zachrání před hříšnými záměry. Šríla Naróttama Dása Thákura říká: „Pán Krišna neodmítne ty, kteří Ho uctívají, pod ochranou duchovního mistra. Ostatní zemřou bez užitku.“

(Gaura Vání, říjen 2011)

"Tržiště guruů" - Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí


Oddaný: Existuje mnoho nepravých guruů v přestrojení Vaišnavů, kteří jednoduše podvádějí nevinnou veřejnost. Jak můžeme rozpoznat skutečného gurua od podvodníka? Jak poznáme, kdy jsme obdrželi skutečné poznání a kdy jsme byli podvedeni?

Šríla Šrídhar Mahárádž: Musíme zjistit jaký je zdroj jeho poznání. Na tržišti se může prodávat falešné zlato, ale když jsme si jisti, že zlato, které kupujeme, přichází z určitého dolu, můžeme ho koupit s jistotou, že není falešné. Tímto způsobem tomu můžeme porozumět: ověřením zdroje.


Jednou, zde v Indii, chtěl Gándhí obnovit čerka systém ručně tkaného oblečení. V čerka systému vyrábějí chudí lidé vlákna na kolovrátku, a když někdo koupí toto oblečení, nazývané khadi, potom jdou peníze do kapsy chudým. Avšak japonské a anglické fabriky na výrobu oblečení začaly zasílat do Indie imitace ručně tkaného oblečení. Začaly vyrábět hrubé oděvy, napodobujíce obyčejné khadi, vyráběné chudými. Gándhí byl zmaten: "Co to má znamenat?" řekl. "Potřebuji aby peníze šly do kapsy chudým, ale kapitalisté nyní vyrábějí v zahraničí imitaci hrubého oblečení, které nyní prodávají v Indii. Místo toho, aby peníze šly do kapsy chudým zde v Indii, jdou do kapsy zahraničním kapitalistům." Poté založil vlastní společnost, Khadi společnost, a řekl svým násIedovníkům: "Musíte kupovat ručně tkané oblečení pouze z těch obchodů, které jsou ve spojení s touto mojí společností. Pak peníze půjdou jistě do kapsy chudým." Tenkrát řekl: "To je guru parampará, systém učednické posloupnosti."


Zjevená pravda, která sestupuje neznečištěna skrze určitý proces se nazývá parampará. Musíme se spojit se spolehlivou posloupností. Pouze pak můžeme získat pravou věc. Je nutné získat autorizovanou společnost, je zapotřebí guru parampary. Čili předtím, než budeme číst něčí knihu, měli bychom se snažit zjistit kdo je jeho guru a odkud podstata přichází. Je to jen pozlátko, anebo je uvnitř nějaká skutečná podstata? Když zjistíme, že má vztah s pravým sádhuem, potom mu můžeme věnovat nějakou pozornost.


Často dávám příklad homeopatické pilulky. Pouhá pilulka sama nemá žádnou léčivou
hodnotu, ale je v ní síla. Běžný guru může předat nějakou mantru svému žákovi, avšak jaká je síla uvnitř tohoto zvuku? Jaká kvalita, koncepce anebo božská vůle je obsažena v tomto zvuku? To je nejdůležitější! Obdržet mantru od sad gurua, pravého gurua, znamená obdržet vnitřní dobrou vůli, neboli skutečnou koncepci o Pánovi. Semínko banjánového stromu může být malé semínko, avšak z něho vyroste obrovský banjánový strom. Vůle, s kterou guru předává určitý zvuk žákovi je nejdůležitější. Nemusíme si toho všimnout v současnosti, ale v příhodné době se ona vůle projeví a vyvine v něco velkého. Proto tedy, když jdeme něco kupovat, musíme si dávat pozor na imitace, jinak můžeme být podvedeni.

(kniha "Šrí Guru a jeho milost", Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí)

Původ duše - Šríla Bhaktivedanta Swámí Maharádža


(výtah z knihy Nektar pokynů, Mantra druhá)

"Život člověka je určen k jednoduchému žití a hlubokému myšlení. Všechny podmíněné živé bytosti jsou pod vládou Pánovy třetí energie, a proto je hmotný svět uspořádán tak, že každý je nucen pracovat. Nejvyšší Osobnost Božství má tři hlavní energie neboli síly. První se nazývá "antaranga-šakti" neboli vnitřní energie, druhá se nazývá "tatastha-šakti" neboli okrajová energie a třetí se nazývá "bahiranga-šakti" neboli vnější energie. Živé bytosti náleží do okrajové energie a jsou umístěny mezi vnitřní a vnější energií. Každá "džívátma", nepatrná živá bytost, je podřízená jako věčná služebnice Nejvyšší Osobnost Božství a musí zůstat pod kontrolou vnitřní nebo vnější energie. Je-li pod vlivem vnitřní energie, projeví své přirozené činnosti - neustále oddaně slouží Pánu. To je potvrzeno v Bhagavadgítě (9.13):

mahátmánas tu mám pártha daivím prakrtim ašritáh
bhadžanty ananja-manaso gňátvá bhútádim avjajam

'Velké duše, které nejsou poblouzněny, ó synu Prthy, jsou pod ochranou božské přirozenosti. Jsou plně zaměstnány v oddané službě, protože vědí, že jsem původní nepomíjivá Nejvyšší Osobnost Božství.' "