úterý 22. září 2015

"Takové je postavení Rādhārānī"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

"Janmādy asya yataḥ. Začalo to od Absolutní Pravdy. Tedy Absolutní Pravda je Rādhā-Kṛṣṇa. Stejná puruṣa a prakṛti. Avšak Rādhārānī je služebnice, slouží. Rādhārānī je tak zručná, že neustále Přitahuje Kṛṣṇu Svou službou. Takové je postavení Rādhārānī. Kṛṣṇa se nazývá Madana-Mohana. Zde ve Vrindāvanu je Madana-Mohana. A Rādhārānī se říká Madana-Mohana-Mohinī. Kṛṣṇa je tak přitažlivý, že jsme přitahováni k Amorovi, a Kṛṣṇa přitahuje Amora. Proto se Jmenuje Madana-Mohana. A Rādhārānī je tak znamenitá, že Přitahuje Kṛṣṇu. Tudíž Je nejúchvatnější. Z toho důvodu jsou lidé ve Vrindāvanu zvyklí opěvovat jméno Rādhārānī víc než Kṛṣṇovo jméno. 'Jaya Rādhe!' Ano. Toužíte-li po Kṛṣṇově přízni, pouze se snažte potěšit Rādhārānī.
[Šríla Prabhupád, přednáška Šrímad-Bhágavatam 6.1.62, Vrindávan, 29. srpna 1975]

pondělí 3. srpna 2015

"Neskrývejte nic ve svém srdci před Krišnou, Guruem a Vaišnavy"-Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža

Citát Šríly Bhaktivedánty Nárájana Mahárádže: 3.8.2000, Rusko


 [Šríla Nárájan Mahárádž vyprávěl příběh o mnichu, který každému říkal, že vykonával naprostý půst od jídla a vody celých 24 hodin při Ekádaší. Přesto se pokusil napálit Gurua a Krišnu tím, že se několikrát za den vykoupal, a pokaždé, když si namáčel hlavu pod vodou, si lokl vody.]

 Vaišnava by takový být neměl. Jinak zažije velké utrpení. Neuškodí to Guruovi, Vaišnavům, Harimu, ale těm, kteří tací jsou.

 Neskrývejte nic ve svém srdci před Krišnou, Guruem a Vaišnavy. Vaše srdce by bezpochyby mělo být otevřenou knihou. Může ji vidět kdokoli. Žádná neupřímnost, chladnost, přetvářka, vypočítavost - vše bude otevřené. To, co je uvnitř a vně, by mělo být stejné. Vaše slova a chování by mělo být totéž.
Žádám oddané, aby takoví byli. Je možné, že se objeví nějaká slabina. To není na škodu. Je možné, že se ukáží nějaké anárthy. To neublíží - pokud jsou upřímní, velmi rychle to zmizí. Měli bychom si na to tedy dát velký pozor.

 ( http://bhaktabandhav.com )

středa 29. července 2015

"Guru musí být uttamá adhikárí"-Šríla Gour Govinda Swami Mahárádž

"Guru, jenž není uttamá-adhikárí, vás nedokáže vést k lotosovým chodidlům Krišny, konečnému cíli, poněvadž tam nedošel. Ušel jen částečnou vzdálenost, jak může vést? Proto Guru musí být uttamá adhikárí, zcela následovat pokyny svého Gurua, být velmi drahým žákem svého Gurua."

"Nebuďte podvedeni"-Šríla Bhakti Siddhánta Sarasvatí Thákur Prabhupád

„Ve světě plném podvodníků, jsou podvodníci uctíváni. Ryzí oddaní, jež nesvádějí lidi, v tomto světě nejsou vážení. Stalo se módou být podváděn těmi, kdo klamou lidi ve jménu Hari-kathá. Opravdoví oddaní a ti, jež odhalují neoddané, jsou často mylně považováni za obyčejné osoby, jelikož neoddaní a podvodníci klamou běžné lidi tím, že nazývají tyto oddané podvodníky. Tímto způsobem se pokouší udržet svůj podvod. Klamná energie živým bytostem nedovoluje být upřímnými za žádnou cenu. Proto aranžuje různé fígle, aby držela lidi stranou od společnosti skutečných oddaných.“

čtvrtek 9. července 2015

"Šrímad Bhágavatam 3.16.26"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

"Závěr je takový, že nikdo nepoklesne z duchovního světa, či z Vaikunthy, neboť je to věčný příbytek." (Šríla Bhaktivedánta Swámí Prabhupád - Šrímad Bhágavatam 3.16.26)

"Původ duše"-Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dev-Gosvámí Mahárádž

Již odjakživa se člověk tázal na původ duše. V této stručné kapitole Šrídhar Mahárádž odpovídá na nejdůležitější ze všech otázek: "Kdo jsem? Odkud jsem přišel?" "

  Jak se duše poprvé objeví v tomto světě? Z jakého stupně duchovní existence poklesne do hmotného světa?" To je rozsáhlá otázka, která vyžaduje určitou všeobecnou informaci.

  Existují dvě třídy duší, džív, které přicházejí do tohoto světa. Jedna třída sestupuje z duchovních planet Vaikunthy podle potřeby nitja-lílá, věčných zábav Krišny. Ostatní přicházejí z důvodu pod­míněnosti. Brahmadžjóti, nerozlišná okrajová sféra, je zdrojem ne­konečných duší, džív, atomických duchovních částic neodlišného charakteru. Paprsky Pánova transcendentálního těla jsou známy jako brahmadžjóti a kuželem paprsku brahmadžjóti je džíva. Džíva, duše, je atomem v této záři a brahmadžjóti je produktem neko­nečného množství atomů, džív.

  Duše obecně emanují z brahmadžjóti, jež je živoucí a roz­pínající se. V rámci rovnováhy brahmadžjóti dochází k jejímu na­rušení a nastává pohyb. Z nerozlišnosti počíná rozlišnost. Z čisté plochy uniformního vědomí povstává individuální vědomí. Neboť džíva je vědomá, je obdařena svobodnou vůlí. Proto si z okrajového postavení vybírá buď stranu exploatace, nebo stranu oddanosti.

,Krsna bhuli' sei jiva anadi bahirmukha. Anádi znamená to, co je bez počátku. Když vstoupíme do země exploatace, vstou­píme do faktoru času, prostoru a myšlenky. Budeme-li vykořisťovat, pak akce a reakce počne v negativní zemi půjčky. Přestože se snažíme stát se pány, ve skutečnosti ztrácíme.

 Služebníky Goloky a Vaikunthy je také možné vidět, jak se nacházejí v rámci brahmándy, hmotného vesmíru, to však je pouze hra, lílá. Přicházejí jen, aby se zúčastnili Pánových zábav, a pak se vracejí. Pokleslé duše sestupují z okrajového postavení v brahmadžjóti, a ne z Vaikunthy. První postavení duše v hmotném světě bude na úrovni Brahmy, stvořitele. Postupně ji její karma může vést do těla zví­řete, např. tygra, kde bude obklopena tygří mentalitou, nebo do těla stromu či rostliny, kde může být obklopena jinými rozličnými po­city. Takto se zaplete do akce a reakce. Případ je jasný; analyzovat příběhy jednotlivých atomů není třeba. Zajímá nás všeobecný fakt: jak transformace materiální koncepce vyvěrá z čistého vědomí.

 ELEKTRONY VĚDOMÍ

   Hmota není nezávislá na duchu. V brahmadžjóti jsme vyvá­ženi v okrajové síle jako nekonečné množství drobnobodů, ducho­vních paprsků, elektronů vědomí. Vědomí znamená být obdařen svobodnou vůlí, protože bez svobodné vůle nemůže žádné vědomí vzniknout. Atomický drobnobod vědomí má svobodnou vůli velmi omezenou, a tak zneužitím své svobodné vůle si některé duše zvolily tento hmotný svět. Odmítly se podrobit svrchované autoritě; chtěly vládnout. A tak se zárodečnou myšlenkou dominance vstou­pí džívy do světa exploatace. V Bhagavad-gítě (7.27) stojí:

 iccha-dvesa samutthena
dvandva-mohena bharata
sarva-bhutani sammoham
sarge yanti parantapa

 "V džívě se v základní podobě probudí dva principy: ne­návist a žádost. Poté duše postupně klesá dolů a mísí se se světským světem." Nejprve se v základní podobě vyvíjejí přitažlivost a odpor, asi právě tak jako se na výhonku rozvinou dva lístky. A postupně tyto dva principy pomohou duši ponořit se hluboko do tohoto hmotného světa. Po odchodu ze světa exploatace se duše může vrátit do svého původního postavení v brahmadžjóti jako duch. Jestliže však du­še nashromáždila tendenci k oddanosti díky svým předchozím od­daným činům, pak se zde nezastaví; pronikne brahmadžjóti a po­stoupí k Vaikuntě.

Proč přišla duše do světa exploatace a ne do světa oddanosti? To je třeba připsat její vnitřní povaze, která je obdařena svobodnou vůlí. Je to svobodná volba. Je to řádně doloženo v Bhagavad-gítě (5.14):

na kartrtvam na karmani 
lokasya srjati prabhuh na
 karma-phala-samyogam 
svabhavas tu pravartate 

"Duše je zodpovědná za svůj vstup do země exploatace. " Zod­povědnost leží na duši, jinak by byl Pán zodpovědný za její ne­šťastnou situaci. Krišna však praví, že niterná svobodná vůle duše je zodpovědná za zapletení v hmotném světě. Duše je vědomá a vědomí znamená obdařena svobodou. Jelikož je duše atomická, její svobodná vůle je nedokonalá a zranitelná. Následkem této, svo­bodné volby některé duše jdou do hmotného světa a jiné do duchovního. Zodpovědnost tedy leží na individuální duši.

 PRÁVO CHYBOVAT

 Jednou se indický politický vůdce Šyámasundara Čakravartí zeptal našeho duchovního učitele Prabhupády: "Proč udělil Pán džívě tolik svobody?" Prabhupáda mu řekl: "Bojujete o svobodu. A ne­znáte cenu svobody? Bez svobody je duše pouhou hmotou. " Svoboda nám nabízí možnost jednat správně či chybovat. Jednou řekl Gándhí­ britským úřadům: "Chceme svobodu." Odpověděli: "Nejste schopni si sami vládnout. Až na to budete mít, dáme vám ji." Nakonec jim řekl: "Chceme svobodu, abychom mohli chybovat." Svoboda tedy nezaručuje pouze správné jednání; svoboda má svou cenu nezá­vislou na správnosti či chybnosti.

 Svobodná vůle je absolutní jen s Absolutní Pravdou. Jeli­kož jsme koneční, naše svobodná vůle je nesmírně malá. Je zde možnost chybovat. Naší první volbou bylo vládnout, a tak jsme po­stupně vstoupili do světa nadvlády. Následkem tohoto prvního činu se odehrálo vše ostatní. V různých rodech se vyčlenily různé dru­hy bytostí od polobohů až ke stromům a kamenům. Vodní těla, vzdušná těla, vše co zde nalézáme, se takto vyvinulo. Aktivujícím principem v jakékoli podobě embryologického vývoje je duše, a z duše se vše vyvinulo.

"Vaším jediným úkolem by mělo být potěšit Krišnu"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž


Madhudvišá: Prabhupádo, když jsme venku na sankírtanu, zpíváme, jak nejlépe bychom mohli zapojit dav, aby se přidal a zpíval s námi?
Prabhupád: Nejlepší je dál zpívat. Vaše věc není, chci říci, uspokojit dav. Vašim úkolem je uspokojit Krišnu, a poté bude dav přirozeně uspokojen. Nechystáme se uspokojit dav. Chystáme se jim něco předat, Krišnu. Měli byste tedy být velice opatrní, zda přinášíte Krišnu správným způsobem. Tehdy budou spokojeni. Vaším jediným úkolem by mělo být potěšit Krišnu. Poté bude všechno potěšeno. Tasmin tušte džagat tušta. Jestliže je Krišna potěšen, pak je potěšen celý svět.
Když na kořen nalijete vodu, pak je automaticky roznesena do všech částí stromu. Tudíž Krišna je vysoký strom, kořen vysokého stromu, a vy mějte ve zvyku Ho zalévat, zpívejte Haré Krišna a dodržujte usměrňující pravidla, všechno bude v pořádku.
(Přednáška Jeho Božské Milosti A.Č. Bhaktivedánty Swámího Prabhupády k Bhagavad-Gítě 7.1 - Los Angeles, 2. prosince 1968)

"Krišna kírtan není určen pro pobavení veřejnosti"- Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž


"Krišna kírtan není určen pro pobavení veřejnosti, k předvádění umění. Je to živoucí služba Pánu. Nestaráme se tedy příliš o umělecké podání Krišna kírtanu, nýbrž chceme vidět, jak moc oddaný uspokojuje Svrchovanou Vůli."

 (Prabhupádův dopis Jadurani, 12. prosince 1967)

čtvrtek 14. května 2015

"Pokud dodržujete Ekádaší"-Šríla Bhaktivedánta Nárájan Gosvámí Mahárádž

"Pokud dodržujete Ekádaší, zpíváte svaté jméno, posloucháte hari.kathu v prvotřídní společnosti, stále zůstáváte se vznešenými oddanými a vykonáváte jakoukoli z devíti typů bhakti, nikdy nepoklesnete."

úterý 12. května 2015

"Plačte pro Krišnu"-Šríla Bhakti Bibudha Bodhajan Mahárádž

"Prosím, odstraňte všechny své sklony k pláči pro materiální prospěch; raději plačte pro Krišnu, pak k vám Krišna rozhodně přijde v podobě Svého Svatého Jména a učiní vás nekonečně šťastnými."

"Radhe He"- Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža


Prabhupádova poslední slova: k ISKCONu a Šrílovi Nárájanovi Mahárádžovi

"V současné době existuje spor o tom, zda by oddaní, kteří se považují za následovníky Šríly Bhaktivedánty Swámího Prabhupády, měli přijmout duchovní vedení od Šríly Bhaktivedánty Nárájana Goswámí Mahárádže. Následuje přepis, přeložený z rozhovoru v bengálštině nahraném na kazetu mezi Šrílou Prabhupádou a Šrílou Nárájanem Mahárádžem na toto téma. Na této kazetě, vytvořené během října a listopadu roku 1977, nasloucháme Šrílovi Prabhupádovi v této souvislosti o jeho posledním nařízení, řečeném s jeho posledními dechy.

Poněvadž původní rozhovor je v bengálštině, pouze s malými částmi v angličtině, je to bezpochyby kazeta, kterou mnozí nikdy předtím neslyšeli. Vážení čtenáři ráčí pochopit z tohoto přepisu, že Šríla Prabhupád osobně nařídil Šrílovi Nárájanovi Mahárádžovi, aby poskytl duchovní vedení svým žákům a následovníkům, a že jeho žáci a následovníci přijímají toto vedení.
Kazetu laskavě poskytl BBT Archív.
~~~
Šríla Prabhupád: Nárájan Mahárádž. Přijde zítra?

Tamál-krišna Goswámí: Přijde, až… (jedná s ostatními). Pokud ho vyzvedneme, možná přijde dnes večer.

Šríla Prabhupád: Hmm.

Tamál-krišna Goswámí: Pokud teď pojedeme autem. Bhaktičaru teď jede autem. Mahárádž může večer přijet.

(Někdo začíná zpívat: „Govindam ádi-purušam…“)

Tamál-krišna Goswámí: Máme trochu zapnout větrák? Trochu.

(Začíná rozhovor se Šrílou Narájanem Mahárádžem:)

Šríla Prabhupád: Šríla Prabhupád (Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur) měl touhu kázat po celém světě – v Evropě, Americe a tak dále. Snažil jsem se co nejlépe naplnit jeho přání. Teď bychom měli kázat spolu.

Šríla Nárájana Mahárádž: Ano.

Šríla Prabhupád: Máme zkušenost, že pokud usilujeme společně, je tu skvělá možnost rozšířit poselství ákara mathu: misi Maháprabhua, prithivíte áče, všude ve světě. K tomuto účelu jsem přispěl svými nejlepšími schopnostmi.
Přeji si, aby mi moji duchovní bratři odpustili mé přestupky. Při kázání jsme mnohokrát řekli věci v rozporu proti jeden druhému, nebo přerušili filozofické argumenty jeden druhého. To se stává. Prosím, popros mé duchovní bratry o odpuštění mých přestupků. (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Cokoliv rozkážeš, s tím zcela souhlasím. Považuji tě za svého Gurua.

Šríla Prabhupád: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Moc krásně to bylo provedeno. Toto je správná cesta. Je dobře, že jsi vyzdvihl tento bod – že každý by měl chránit misi Maháprabhua, kterou jsi založil v západních zemích pomocí dobré spolupráce. I když jsi je učil, i přesto, pokud jim v budoucnu všichni pomohou, může být založeno úžasné hnutí na Zemi.

Šríla Prabhupád: (není slyšet)… Vychoval jsem tyto mléčhy a javany. Jsou jako opice (banary), velcí experti v hádání. Tím, že jsem přijal ty, kteří ke mně byli sesláni dle Krišnova plánu, a bral v úvahu jejich způsobilost a nezpůsobilost, jsem se je snažil vzdělávat jen proto, aby se věci daly do pohybu. A oni se naučili podle svých schopností. Věci lze provést v dobré spolupráci. Je tu dostatek půdy, velké, rozsáhlé chrámy a žádný nedostatek peněz…(není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Je vhodné, aby každý pomohl v této záležitosti. Všechno bude ještě lepší, pokud budou rovněž pokorní a budou se snažit spolupracovat s každým, navzájem, stejně jako s ostatními Vaišnavy. Udělám maximum, abych pomohl. Kdykoliv a o cokoliv mne požádají, budu se snažit co nejlépe, abych jim pomohl. Kdykoliv mě zavolají, jakoukoliv radu budou chtít, kdykoliv budou chtít, abych přišel, ačkoliv má způsobilost je omezená, budu se snažit pomoct dle mých nejlepších schopností.

Šríla Prabhupád: Je teď někdo z mých duchovních bratrů ve Vrindávaně?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano.

Šríla Prabhupád: Kdo?

Šríla Nárájan Mahárádž: Vana Mahárádž tam možná bude, stejně tak Indupati Prabhu z Čaitanja Gaudíja Mathu.

Šríla Prabhupád: Někdo další?

Šríla Nárájan Mahárádž: V tuto chvíli jen tito dva.

Šríla Prabhupád: Kdo je Indupati?

Šríla Nárájan Mahárádž: Indupati. Jezdí sem často.

Bhaktičaru Swámí: Z Mathu Mádhavy Mahárádže?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano. Nikdo jiný tu není.

Šríla Prabhupád: Prosím, zavolej je oba. Vana Mahárádže a jeho.

Šríla Nárájan Mahárádž: To je od tebe moc dobrý návrh.

Šríla Prabhupád: Prosím, posaď se. Oni je zavolají.

Šríla Nárájan Mahárádž: Dobře.

Šríla Prabhupád: To, že diskutujeme o argumentech druhého, se občas stane…

Šríla Nárájan Mahárádž: To jsou zanedbatelné záležitosti v tak podstatné celosvětové misi. Trochu něco tu a tam nemá žádný význam. Ty jsi udělal tuto báječnou kazatelskou práci ve prospěch celého světa. V tom nebyl žádný vlastní zájem. Udělal jsi všechno jen v oddané službě Krišnovi – ve prospěch všech lidí obecně.

Šríla Prabhupád: To všechno díky tvému požehnání.

Šríla Nárájan Mahárádž: Udělal jsi skvělou věc. Je nutné pečovat a zachovat tuto misi, a vidět, že je dovedně spravována.

Šríla Prabhupáda: LASKAVĚ JE POUČ V TÉTO VĚCI. Nejsem schopen mluvit.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano. Prosím, odpočiň si.

Šríla Prabhupád: Prosím, poseď trochu déle.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano. Jsem tu.

Šríla Prabhupád: Tvoje zdraví je v pořádku?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano. Ty prosím stále vzpomínej na Krišnu. Tito všichni jsou velmi kvalifikovaní muži. Budou to dobře řídit.

Šríla Prabhupád: Je tu nějaký problém (zmatek) v Májápuru.

Šríla Nárájan Mahárádž: To se vše vyřeší. Gundové (gundá) to udělali pro své sobecké pohnutky. Všechno bude v pořádku. Určité potíže jsou vždy v každé činnosti.

Šríla Prabhupád: Dvacet tisíc lidí se shromáždilo na setkání. Slyšel jsi o tom něco?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, něco jsem slyšel. Bylo to bolestivé. Lidé z komunistické strany udělali tuto nesmyslnost. Udělali nejvyšší bezpráví. Ale teď se uvolni, abys pokojně vzpomínal na Šrí Rádhu-Krišnu a Jejich sladké zábavy. Tvoji lidé se postarají o nutnosti. Vše bude v pořádku podle přání Nejvyššího Pána, Šrí Krišny. Vůbec není třeba na to myslet.

Šríla Prabhupád: Hmm.

Šríla Nárájan Mahárádž: Nedělej si starosti.

Šríla Prabhupád: Chováš ke mně nějakou náklonnost? (Toto je indický výraz lásky.)

Šríla Nárájan Mahárádž: Náklonnost! Co říct o náklonnosti, považuji tě za svého Gurua.

Šríla Prabhupád: Vím to. Proto tě žádám, abys mi, prosím, odpustil mé přestupky.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ty laskavě odpusť nám naše přestupky, aby se náš rozum mohl upřít na lotosová chodidla Krišny. Prosím, dej nám toto požehnání.

Šríla Prabhupád: Kde je…

Šríla Nárájan Mahárádž: Odjel do Bengálska.

Šríla Prabhupád: Kdy odjel?

Šríla Nárájan Mahárádž: Odjel asi před měsícem. Šešájí přijel se mnou, aby přijal tvůj daršan. Vykonal pro tebe nějakou službu.

Šríla Prabhupád: Brahmačárí?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, Šešájí Brahmačárí. Občas pro tebe vařil.

(Šríla Nárájan Mahárádž hovoří k ostatním oddaným v hindštině:) Vaříval pro Swámídžího když byl v Mathuře.)

Šríla Prabhupád: Kde je Tamál?

Oddaný: Právě přichází, Šrílo Prabhupádo. Je v jiném pokoji.

Šríla Prabhupád: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, vidím to. Je moc dobře, že ses ze zahraničí vrátil do Vradži.

Šríla Prabhupád: Chtěli si mě tam nechat, ale já řekl: „Ne“. Mé zdraví není způsobilé na žádné další cestování…

(Tamál-krišna Goswámí vchází do pokoje.)

Šríla Prabhupád: Poradil ses s Nárájanem Mahárádžem?

Tamál-krišna Goswámí: Ano. Dnes ráno. Bhaktičaru Swámí, Bhaktiprema Swámí a Šrídhara Swámí za ním šli, a Nárájan Mahárádž jim popsal obřad.

Šríla Nárájan Mahárádž: Řekl jsem jim o všem, co je třeba udělat. Řekl jsem jim: „Kdykoliv mne budete potřebovat, přijdu sem.“

Šríla Prabhupád: (není slyšet)… Kdy vstoupíš do brány po pravé straně?

Tamál-krišna Goswámí: U vstupu po levé straně. Při vstupu, při pohledu směrem k Božstvům. Jinými slovy, když vejdeš do chrámu. Tam je velký otevřený…

Šríla Prabhupád: Musíš nasypat sůl kolem těla.

Šríla Nárájan Mahárádž: Všechno jsem jim vysvětlil.

Tamál-krišna Goswámí: Je to na stejné straně jako vjásásan.

Šríla Prabhupád: Květiny by se měly položit v Májápuru.

Šríla Nárájan Mahárádž: Řekl jsem jim, aby měli nějaké květiny a kdekoliv si budeš přát, tam mohou být…

Šríla Prabhupád: Ty tam buď.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, budu tam.

Tamál-krišna Goswámí: Popsal celý obřad do detailu, Šrílo Prabhupádo.

Šríla Prabhupád: (není slyšet) Přijal Šešájí sannjás?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ne. Je pořád brahmačárí.

Šríla Nárájan Mahárádž: Všechny tvé povinnosti jsou dokončeny. Za svůj život jsi splnil všechno. Není třeba si dělat s čímkoliv starosti. Pouze vzpomínej na lotosová chodidla Šrí Rádhy-Krišny.

Šríla Prabhupád: Jen Jejich požehnáním.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, udělal jsi všechno. Nic není nedokončené.

Šríla Prabhupád: Hm.

Šríla Nárájan Mahárádž: Jen jediná věc. Mělo by se jim říct, aby se jeden s druhým nehádali pro svůj vlastní zájem. Měli by spolupracovat, aby rozšířili tvou misi.

Šríla Prabhupád: Nehádejte se mezi sebou. Dal jsem vám svou vůli. Vykonejte to… Dnes je Ekádaší?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, dnes je Ekádaší.

Šríla Prabhupád: Jak pokračuje služba Maháprabhuovi?

Šríla Nárájan Mahárádž: Hmm.

Šríla Prabhupád: V Džhansi (Jhansi – město na severu Indie, pozn. překl.). Teď Je v tvém domě.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, tvůj Maháprabhu je se mnou. Služba Jemu pokračuje dobře, s velkou náklonností.

Šríla Prabhupád: Zpočátku jsem se snažil něco udělat v Džhansi, ale Krišna měl větší plány. Teď máme tolik sídel.
Šríla Nárájan Mahárádž: M Proč by ses měl omezit na Džhansi? Krišna chtěl, abys kázal všude.

Šríla Prabhupád: Chtěl jsem žít jako niškiňčana Vaišnava ve Vrindávanu; ale Krišna mě inspiroval, abych odešel a kázal v sedmdesáti letech s pouhými čtyřiceti rupiemi v kapse. A pak to nabralo velký rozměr.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, získal jsi zvláštní milost Šríly Rúpy Goswámího a také Šrí Rádhy-Dámodara.

Šríla Prabhupád: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Bolí tě něco?

Šríla Prabhupád: Jde to. (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: (hovoří k oddaným:) Dejte mu čaranámritu až bude mít žízeň. Také mu položte pár lístků tulasí pod hlavu.

Šríla Prabhupád: Jei bhadže sei bado. (Toto je výňatek z verše ze Šrí Čaitanja-čaritámrity:) „Ten, kdo uctívá Krišnu, je povýšen.“

Šríla Nárájan Mahárádž: Hmm. Sei bado. „Je povýšen“.

Šríla Prabhupád: Abhakta hína čára. „Ten, kdo není oddaný, je nižší třídy a odporný.“

Šríla Nárájan Mahárádž:
Čára. „Odporný.“

Šríla Prabhupád: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Mají štěstí. Pokud je někdo soustředěn na oddanost Pánu Harimu, pak, i když má nějakou vadu, api čet su-duráčáro bhadžate mám ananja-bhák / sádhur eva sa mantavjah samjag vjavasito hi sah. Toto je podstata.

(Indupati Prabhu vchází do pokoje.)

Indupati Prabhu: Haré Krišna.

Šríla Nárájan Mahárádž: Prosím pojď. Vana Mahárádž také přišel?

Indupati Prabhu: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Přišel Indupati Prabhu.

Šríla Prabhupád: Nárájan Mahárádž tě zavolal na mou žádost. Říkal jsem Nárájanovi Mahárádžovi, že prosím o tvé odpuštění…

Indupati Prabhu: Hmm…

Šríla Nárájan Mahárádž: (Tiše mluví s Indupati Prabhuem) Mahárádž má problém s mluvením. Povím ti to.

Šríla Prabhupád: Žádám tě o odpuštění mých přestupků. Nechtěl jsem se nikoho dotknout. Při kázání občas skočíme do řeči jeden druhému, diskutujeme o argumentech…

Šríla Nárájan Mahárádž: (tiše vysvětluje prosbu Šríly Prabhupády Indupati Prabhuovi)

Šríla Prabhupád: Odpustíš mi?

Šríla Nárájan Mahárádž: (na Indupati Prabhua) Odpustíš?

Šríla Nárájan Mahárádž: (na Šrílu Prabhupádu) Mahárádži, nespáchal jsi žádný přestupek. Prosím, buď k nám milostivý. Neudělal jsi žádný přestupek.

Indupati Prabhu: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Pokud někdo uvažuje o tom, že jsi spáchal přestupek, pak on sám se provinil.

Šríla Prabhupád: Hmm…?

Šríla Nárájan Mahárádž: (potichu mluví s Indupati Prabhuem o Šrílovi Prabhupádovi) Zrovna se vrátil z Londýna.

Šríla Prabhupád: Uspořádali plán světového turné, ale já se musel vrátit…

Šríla Nárájan Mahárádž: Řeknu o tvé prosbě těm žákům Šríly Prabhupády (Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thakury), kteří tu nejsou. Každý by se měl snažit pomoci a dát jim (tvým žákům) potřebné vedení, aby mohli dobře řídit. Prosím, nedělej si s ničím starosti. Vzpomínej jen na lotosová chodidla Šrí Rádhy-Krišny.

Šríla Prabhupád: Prosím, veď je správně při zařizování festivalu a při dávání darů „goswámím“.

Šríla Nárájan Mahárádž: (na Bhaktičaru Swámího) Rozumíš, co říká?

Bhaktičaru Swámí: Ano. (Potichu hovoří se Šrílou Nárájanem Mahárádžem)

Šríla Nárájan Mahárádž: Mám zvláštní žádost. Prosím, nedělej si už starosti kvůli těmto záležitostem. Jsou kvalifikovaní a znají tvá přání. Teď pouze mysli na Krišnu. O všechno bude postaráno. Roztancoval jsi celý svět v krišna-námě. Teď odejdu.

Šríla Prabhupád: Nejdřív přijmi prasáda.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, přijmu.

Bhaktičaru Swámí: Šrílo Prabhupádo, zařídím to.

(Šríla Nárájan Mahárádž odchází.)

[Zásluhu na překladu má především, díky úsilí, Šrípád Mádhava Mahárádž, Šrípáda Pundaríka dása Brahmačárí, Šrípada Kršna-kantí dasa Brahmačárí a Šrípáda Tanmoj Čakravarty. Ačkoli obsah původní kazety byl vylepšen digitální technologií pro ulehčení pro překladatele, stále není možné slyšet některé části a takové jsou označeny v přepisu výše.]"


(http://www.bvml.org/contemporary/SD_pfwoiasnm.html)

(Audio: https://www.youtube.com/watch?v=UbJrKODFctk)Syamarani Didi 

pondělí 11. května 2015

"Rodiny Pána Čaitanji"-Šríla Bhaktivedánta Nárájan Goswámí Mahárádž


"Musíme vidět všechny oddané jako členy jedné rodiny, rodiny Pána Čaitanji. Pokud takto neuvažujeme, nemůžeme být oddanými."
~ Šríla Bhaktivedánta Nárájan Goswámí Mahárádž
(kniha 'Their Lasting Relation')

"Kdo je 'guru'?"-Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí

Kdo je 'guru'? Je 'guru' tělo? Nebo je 'guru vairágí', odříkavý mnich? Anebo je 'guru' jen povrchní maska, pokrytec, jenž vystupuje jako 'sádhu', avšak uvnitř jedná naopak? Kdo je 'guru'? Pouze ten, kdo mě bude s oddaností vést výlučně ke Krišnovi a Maháprabhuovi. Pouze ten je můj 'guru', ať se nachází kdekoli." 
~ Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Goswámí Mahárádž 
(kniha 'Šrí Guru a Jeho milost', str. 87)

"Rozviňte tuto náladu a zpívejte Haré Krišna"-Šríla Gour Govinda Swami Mahárádž

"Žádná pýcha, žádná nadutost, žádná nafoukanost. Nevyžadujte úctu, vzdávejte úctu nerozdílně, buďte mnohem pokornější než stéblo trávy. Žádná závist, žádná křivost. Rozviňte tuto náladu a zpívejte Haré Krišna, čímž budete mít pěkný vhodný hrnec pro získání prema-rásy."
~ Šríla Gour Góvinda Mahárádž 
(Bhuvanéšvar, 1995)

středa 6. května 2015

"Odloučení od Šrí Gurua" -Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí

Jeho Božská Milost A. C. Bhaktivedánta Swámí Prabhupáda poradil svým starším žákům, aby se v případě potřeby po jeho odchodu obrátili s radami na jeho duchovního bratra Šrílu Šrídhar Mahárádžu. U mnoha příležitostech řekl: 'Šrílu Šrídhar Mahárádžu považuji za svého šikšá-gurua, Duchovního Mistra-instruktora, co říci o prospěchu, jaký z jeho společnosti mohou získat ostatní.' Krátce po jeho odchodu se jeho starší žáci obrátili na Šrílu Šrídhar Mahárádžu, aby jim poradil, jak vést Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny. Následuje výňatek z jejich konverzace:

Oddaný: Po odchodu našeho milovaného Duchovního Učitele jsme vám přišli vzdát úctu jako i vyslechnout vaší vysoce ctěnou radu o jisté věci, pokud budete tak laskav. Šríla Šrídhar Mahárádža: O odchodu Duchovního Učitele pojednává šástra následujícím příkladem: Žák je jako lotos. Duchovní Učitel je jako voda kolem lotosu, jako rybník nebo jezírko. Bývalá pozice vašeho gurudevy je jako voda a Krišna je jako slunce. Dokud lotos plave na vodě, slunce ho bude vyživovat. Ale když voda zmizí, totéž slunce lotos spálí. Bez vody Krišna lotos spálí. Bez pomoci gurua, žák není nikde.

 BEZ GURUA JE VŠE PRÁZDNÉ

 Raghunáth Dás Goswámí řekl: 'V nepřítomnosti mého gurudevy se mi kopec Govardhan, jenž je zastoupením Krišny Samotného, zdá jako velký hroznýš, který mě přichází pozřít. Rádhá-kunda, nejsvatější místo božskosti v Gaudíja-sampradáji, vypadá jako tygří tlama, jež se mě snaží pozřít. V nepřítomnosti mého gurudevy, mého nejdražšího a nejvyššího duchovního vůdce, mě jen rozrušují. Můj gurudev, který mi projevoval tolik náklonnosti tu není. Jak je to možné? Vše je prázdné. S jeho odchodem vše zmizelo.' Takové hluboké odloučení se zjeví v srdci upřímného oddaného.

Jednou ve své přednášce jeden z vašich oddaných řekl, že odloučení je nejvyšší realizací. Byl jsem velmi šťastný, když jsem z jeho úst slyšel, že odloučení (vipralambha) je nejvyšší cíl. Bez odloučení k nám nic jiného nepřijde. Očekávání střetnutí se s Krišnou se nám zjeví jako vipralambha, čili vipralambha je nejpříznivější věcí ve vědomí Krišny. V tomto odloučení máme také spojení s Krišnou. Čili, nejbezpečnější a nejodvážnější pozicí je vipralambha. Pokud dokážeme pevně stát a udržovat vzpomínky na svého gurudevu v odloučení od něho, prošli jsme nejvyšší zkouškou."

 (Kniha 'Šrí Guru a jeho milost')

středa 29. dubna 2015

Nádherný bhadžan se Šrílou Bhaktivedántou Vana Mahárádžem


"Měli bychom se snažit vytvořit naše srdce jako Vrindávana"-Šríla Bhaktivédanta Vana Gosvámi Maharádža"

Měli bychom se snažit a vytvořit naše srdce jako Vrindávana tím, že odstraníme chtíč nebo „anárthy“. Naše srdce a mysl by měly být tak půvabné, křišťálově čisté a bez špíny jako vody Vrindávany. Maháprabhu toto vysvětlil v „Gundičá-márdžana-líle“. Jestliže skutečně chceme odejít do Vrindávany, musíme očistit naše srdce jako Čaitanja Maháprabhu a oddaní, kteří očistili chrám Gundičá Mandir. Tehdy budeme moci vstoupit do posvátné Vrindávany. Pokud nebudeme usilovat o to dostat se tam, nikdy nebudeme šťastni. Postup je zpívat svatá jména bez přestupku, dodržovat pravidla a stýkat se s prvotřídními oddanými Pána. Maháprabhu pravil: „Ó Můj Pane, prosím ukaž Svá lotosová chodidla v Mém srdci, které je jako Vrindávana. Pak bude Můj život úspěšný.“ Toto je náš cíl a záměr. Jak Šríla Bhaktivedánta Swámí Mahárádž, tak náš milovaný Šríla Gurudév nás všechny pozvali, abychom přišli tímto způsobem do Vrindávany: „Ó mé rozkošné dcery a synové, prosím, přijďte do Vrindávany. Ať jsou vaše srdce čistá a nevinná jako Vrindávana. Dám vám kapku nektaru Vrindávany. Prosím, přijďte, prosím, přijďte. Jen otevřte a očistěte svá srdce.“ JayGurudev.CZ

"Co je ISKCON?"-Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí


"Oddaný: Existuje mnoho pohledů na Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON). Jaký by měl být správný pohled na ISKCON? Šríla Šrídhar Mahárádž: V tomto verši dává Raghunáth Dás Goswámí správné obeznámení se s tím, co ISKCON je ("námašreštham manum api šači-pútram atra svarúpam"). ISKCON se nemůže odchylovat od tohoto verše. Nepřišli jsme sem, abych se klamali, ale abychom našli naplnění. ISKCON naplní vnitřní požadavek každého, dokonce i rostlin a kamenů, přivádějíce je k nohám Maháprabhua a "goswámích". Všichni a všude, od vesnice k vesnici, by měli být zastaveni a osloveni: "Zpívej Jméno Krišny! Přijď pod vlajku Maháprabhua!" Této velké celosvětové misi se bude nesmírně dařit; dotkne se nebes a pokryje Zem i ostatní planety. To byl cíl Bhaktivedánty Swámího Prabhupády, my mu rozumíme a oceňujeme ho." (kniha Šrí Guru a Jeho milost)
~~~~~~~~~~~~~ >>
namasrestham manum api saciputram atra svarupam<< rupam tasyagrajam urupurim mathurim gostavatim radhakundam girivaram aho radhikamadhavasam prapto yasya prathitakrpaya sri gurum tam nato ‘smi "

Jsem naprosto zadlužen Šrí Gurudévovi. Proč? Dal mi toho tolik. Dal mi nejvyšší pojetí svatého jména Krišny, nejvyšší podobu zvuku, který obsahuje prvotřídní podobu myšlení, toužení, dokonalosti, všeho. A dále mi předal mantru."

pondělí 27. dubna 2015

Haré Krišna kírtan se Šrílou Bhaktivedántou Nárájanem Mahárádžem


Šríla Bhaktivedánta Swámí Mahárádž Prabhupád na návštěvě u Šríly Bhakti Rakšaka Šrídhara Dév-Goswámí Mahárádže

"Krátké prohlášení o filozofii vědomí Krišny"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Od Jeho Božské Milosti A.Č. Bhaktivedánty Swámí Prabhupády
Zakladatel-Áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny
1) Upřímným pěstováním skutečného duchovního poznání, můžeme být bez úzkosti a vejít do stavu ryzího, nekončícího, blaženého vědomí v tomto životě.
2) Nejsme tato těla, nýbrž věčné duše, nedílné části Boha (Krišny). Takové, že my všichni jsme bratři, a Krišna je v samé podstatě naším společným otcem.
3) Krišna je věčná, vševědoucí, všudypřítomná, všemocná a všepřitažlivá Osobnost Božství. On je otcem dávajícím símě všech živých bytostí, a Je udržitelnou energií veškerého vesmírného stvoření.
4) Absolutní Pravda je obsažena ve všech velkých písmech světa. Avšak nejstarší známá zjevená písma v existenci jsou Védské literatury, zejména „Bhagavad-gítá“, což je doslovný záznam skutečných slov Boha.
5) Měli bychom se učit Védskému poznání od pravého duchovního učitele – někoho, kdo nemá žádné sobecké motivy a jehož mysl je pevně soustředěna na Krišnu.
6) Než se najíme, měli bychom Pánu obětovat jídlo, které nám dává sílu. Tehdy se Krišna stává obětinou a očišťuje nás.
7) Veškeré naše činnosti bychom měli vykonávat jako oběť Krišnovi a nedělat nic pro naše vlastní uspokojení smyslů.
8) Doporučený způsob pro dosažení vyvinutého stupně lásky k Bohu v tomto věku Kali, nebo hádky, je zpívat svatá jména Pána. Pro většinu lidí je nejjednodušší metodou zpívat Haré Krišna „mantru“: Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré/ Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré.

"Prosba k žákům pokleslých guruů"-Šríla Gour Govinda Swami Mahárádž

"Chtěl bych srdečně požádat žáky žáků našeho drahého duchovního učitele Šríly Prabhupády. V neobyčejně milostivém a nesmírně soucitném procesu od Šríman Gaurangy Maháprabhua, není vůbec důvod cítit se zklamaný, i když žáci s bolestí spatřují deviaci svých guruů od příkazů "šáster" a že poklesli z minimální očekávané úrovně předepsané duchovní normy. Žáci takových guruů by jistě měli vědět, že pokud se velice vážně a upřímně, s nezištnou oddaností, modlí k Nejvyššímu Pánu Krišnovi, Jež je v jejich srdci, pak bude Krišna nepochybně reagovat na jejich prosby a pomůže jim získat skutečně ryzího, bona-fide duchovního učitele, který je dokáže úspěšně dovést k lotosovým chodidlům Krišny, Nejvyššího Pána.

krsna-krpate guru mile, guru-krpate krsna mile

 Člověk obdrží pravého gurua milostí Krišny a milostí gurua získá Krišnu."

- Z eseje zveřejněné v roce 1990 s názvem "Guru Tattva".
 ( http://issuu.com/robelings/docs/guru_tattva_booklet/7?e=0 )

neděle 26. dubna 2015

"Bez práce nejsou Kolače"-Šríla Bhaktivedánta Vaman Goswámí Mahárádža

"Abyste ochránili své duchovno, musíte čelit světské kritice. Avšak nezříkejte se kvůli tomu Cesty Pravdy." -


 [Zdroj: Patramrita-Nektar z dopisů Dopis ze dne: 31. ledna 1974 Oblast 24 Parganas, Kalkata]
 fb stránka Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj

sobota 25. dubna 2015

Haré Krišna kírtan se Šrílou Gour Govindou Svámí Mahárádžem


"Opravdový sankírtan"-Šríla Prabhupád Bhaktisiddhánta Saraswatí Thákur

„Kírtan“ se nazývá „sankírtan“, když ho mnoho lidí vykonává dohromady. Avšak bude mít jméno „sankírtan“ nějakou cenu, pokud se nějací ničemníci, bez nadšení pro službu Šrí Bhagavánovi, sejdou, aby jednohlasně pokřikovali? Pravý „hari-sankírtan“ to bude, když se připojíme k „sankírtanu“ věrných oddaných, kteří slouží Šrí Bhagavánovi podle zásad stanovených ve Védách a spřízněných „šástrách“.

 Opačně, není to „hari-sankírtan“, jakmile se provádí kvůli prevenci epidemií cholery nebo neštovic, kvůli prosperitě v profesi, pro zisk nebo úctu a pověst. Tento „kírtan“ je „mája-kírtan“ – zpívání v rámci moci nad iluzorní energií.

 Dokud se nepřipojíme k dokonalému „krišna-kírtanu“ vedeným pravými oddanými, „mája“ nás bude klamat různými způsoby. A pokud se připojíme ke „kírtanu“ zaslepených sebebludařů, jenž se nestarají o své pravé štěstí, pak zajisté nedosáhneme našeho vlastního skutečného štěstí. Jestliže následujeme lidi, kteří nikdy neobdrželi pokyny od pravých „Vaišnavů“, nýbrž je jen napodobují tím, že zdobí svá těla korálky „tulasí“ a jinými znaky, a kteří vykřikují něco, co se zdá být jmény Boha pouze vnějším zvukem, nenalezneme „šrí hari-náma-sankírtan“.

 (Upraveno z „The Gaudiya“, svazek 23, 10. vydání, přeloženo týmem „Rays of the Harmonist“)

"Z jiného kolectivu"-Šrí Šrímad Bhaktivedánta Nárájan Goswámí Mahárádž

"Z JINÉHO KOLEKTIVU"

 Šrí Šrímad Bhaktivedánta Nárájan Goswámí Mahárádž, Malajsie, 1. února 1998 ~~~

 Mahat-sevam dvaram ahur vimuktes
Tamo-dvaram yositam sangi-sangam
Mahantas te sama-cittah prasanta
Vimanyavah suhrdad sadhavo ye ~~~

   [Člověk může dosáhnout cesty osvobození z materiálních pout jedině službou vysoce pokročilým duchovním osobnostem. Tyto osobnosti jsou impersonalisté a oddaní. Ať už chce splynout s existencí Pána nebo se chce stýkat s Osobností Božství, měl by sloužit mahátmám (velké duše). Pro ty, jež se o takové činnosti nezajímají, jež se stýkají s lidmi, kteří mají zálibu v ženách a sexu, je cesta do pekla otevřena dokořán. Velké duše jsou vyrovnané. Nevidí žádný rozdíl mezi jednou živou bytostí a druhou. Jsou velmi mírumilovné a jsou plně zaměstnané v oddané službě. Jsou zbavené hněvu a pracují pro prospěch každého. Nechovají se žádným ohavným způsobem. Takoví lidé jsou známí jako mahátmy (velké duše). Šrímad-Bhágavatam 5.5.2]

   V nedávné době byl výklad veršů, jako je tento, vyřazen a místo toho jsou nyní poskytována jiná, odlišná vysvětlení. Podle nových výkladů, ti, jež je tvoří, tvrdí, že: „Člověk by měl přijmout útočiště pouze u našeho Gurudéva, nebo u někoho jiného, kdo je z našeho kolektivu. Nikdy by neměl jít k nikomu mimo naši skupinu. Nezáleží na tom, kdo oni jsou. Třebaže to může být Krišna v podobě sádhua (svatá osoba), nebo dokonce Čaitanja Maháprabhu a Nitjánanda Prabhu osobně, jestliže Jsou mimo náš kolektiv, pak je zakázáno vidět Je. A pokud neuposlechnete těchto pravidel, potom vás vyhodíme ze skupiny. Musíte přijmout pouze sádhuy, jež jsou v naší malé skupině.“ [*viz. poznámka pod čarou 1]

 Avšak toto není význam této šloky, nebo jakékoliv jiné. Taková prohlášení nejsou k nalezení nikde v šástře.


 BHAKTI NENÍ OMEZENA ŽÁDNÝMI SEKTÁŘSKÝMI OMEZENÍMI

 Vidím, že mnoho oddaných nyní chce přijít a poslechnout si Hari-kathá, ale, vzhledem k jejich slabé mysli, jsou ovládáni. Ti, jež se je snaží ovládat, jednají proti Vaišnavské etiketě a páchají velký přestupek. Pokud jakákoli osoba dává pozvání, aby přišli a naslouchali Hari-kathá, a další osoba varuje lidi, aby nešli a neposlouchali, pak se dopouští největšího přestupku. Ani v historii, ani ve Šrímad-Bhágavatamu, Mahábharatě ani v Rámajaně, jsme nikdy neviděli Vaišnavy takto jednat. Takže tento jed je nyní podáván. Měli byste vědět, že ten, kdo tento jed podává, není ani Vaišnava, co říci o způsobilém guruovi.

 Jestliže takzvaný guru dává takový příkaz, měl by být určitě zavržen. Jsme vyznavači Krišna bhakti. Pokud uvidíme osobu, která je kvalifikovaná na to, aby nám předala tuto Krišna bhakti, pak bychom jí měli naslouchat. Bhakti není omezena žádnými sektářskými omezeními. Kdekoliv bona fide Vaišnava mluví o Hari-kathá a Šrímad-Bhágavatamu, měli bychom si ho jít určitě poslechnout. Pokud je takový Vaišnava přítomen, a my si ho nejdeme poslechnout, potom se dopustíme přestupku. [*viz. poznámka pod čarou 2] Takže, vysvětlení k šástře se nyní liší. Ve skutečnosti se výklady nezměnily, avšak mentalita těch, kteří se je snaží vytvořit, ano. Myslím si, že byste se neměli řídit těmito nepravdivými pokyny, bez ohledu na to, kdo je sestavuje. I když váš guru toto říká, pak musí být zavrhnut. Toto je Vaišnavská etiketa.

 ODDANÍ MAHÁ-PURUŠA (VELKÉ OSOBNOSTI) TU JSOU PRO CELÝ SVĚT

 Takže naslouchejte a vezměte si toto všechno k srdci. A ať už slyšíte cokoliv, snažte se to osvojit v životě. Jestliže si něčeho nejste vědomi nebo nerozumíte, můžete se zeptat kteréhokoli Vaišnavy, aby to vysvětlil, nebo můžete přijít za mnou, pokusím se pomoci, bez jakékoli diskriminace na základě kasty nebo vyznání. Oddaní mahá-puruša nejsou vázáni žádnými sektářskými zásadami nebo omezeni hranicemi nebo zdmi; spíše tu jsou pro celý svět. Stejně jako Krišna je celého světa, jsou i Vaišnavové. Jestliže kdokoliv vytváří sektářství ve jménu duchovního života, pak to dělají bez jakéhokoli odkazu na sádhua, šástru nebo gurua.

 [Poznámka 1: Chci takovouto revoluci: měli bychom přijít na správnou cestu, v pravém slova smyslu. Krišna někoho naplánuje, aby po mě nastoupil; a potom přijde kdokoliv jiný, a to nebude zničeno. Svět bude zničen, avšak tato linie je věčná. Šríla Bhaktivinód Thákur řekl, že tato linie je věčná. Někdo přijde, ať už z jakékoli skupiny. (Šríla Nárájan Goswámí Mahárádž, z přednášky 15. ledna 2000]

 [Poznámka 2: Provádět bhadžanu (oddanou službu) se sklonem sloužit Šrímatí Rádhice je tím nejlepší druhem bhadžany. Nelze říci, že nikdo není způsobilý pro vykonávání tohoto druhu bhadžany. Na tomto světě je vždy rúpanuga Vaišnava, jež je schopen vykonávat takovou bhadžanu. Minulost, přítomnost a budoucnost – stále tu bude někdo s touto kvalifikací. Říci to jinak je chybné, poněvadž svět by čelil zániku, pokud by postrádal přítomnost takové kvalifikované osoby.

 (přeloženo týmem z „Rays of the Harmonist“, „Jewels from the Ocean of Separation“ od Šríly Nárájana Goswámí Mahárádže v glorifikaci Šríly Bhaktivedánty Vamana Goswámí Mahárádže, Kártik, 2005]


 (PureBhakti.com)

 [MAHÁ-PURUŠA: Velká osobnost, jenž je seberealizovaná a nachází se mimo zrození a smrt]

čtvrtek 23. dubna 2015

"Neměli bychom se snažit kohokoliv kritizovat"- Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža

"Neměli bychom se snažit vidět nedostatky druhých nebo kohokoliv kritizovat. I když je někdo opravdu špatný nebo dělá něco špatného, přesto bychom ho neměli odsuzovat. Pokud tak učiníme, špatné vlastnosti té osoby se přenesou na nás. Přijmou u nás útočiště." fb stránka Bhakta Bandhav International Trust

pátek 17. dubna 2015

"Ohledně takzvaných guruů"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Śrīla Prabhupāda praví: [Ohledně takzvaných guruů] 

 Puṣṭa Kṛṣṇa: A co tzv. guruové, kteří si berou trochu odsud a trochu odtamtud?

 Prabhupāda: Tzv. guruové, jsou tzv. guruové. Nejsou guruy. To již bylo vysvětleno. Jestliže někdo neříká to, co říká Kṛṣṇa, pak není guru. Pokud přijmete tzv. gurua, je to vaše smůla. Co se dá dělat?

 Puṣṭa Kṛṣṇa: Někteří z nich řeknou něco, co Kṛṣṇa říká, avšak převezmou rovněž z jiných míst. Jaké je postavení takových osob?

 Prabhupāda: Je nejnebezpečnější. Je nejnebezpečnější. Je to prospěchář. Shání zákazníka, něco tady... Dle přání zákazníka dává něco, co potěší zákazníky. Takže on není guru. Je služebník. Chce sloužit takzvaným žákům, aby mohl být spokojený a něco mu zaplatit. Je služebník. Není guru. Guru je pán. Nemůžete neuposlechnout gurua. Ale pokud se stanete služebníkem, chcete potěšit žáka tím, že mu lichotíte, abyste od něho získali peníze, pak nejste guru, jste služebník. Stejně jako sluha těší pána. On není guru. Je služebník. Takže, naše postavení by mělo být služebník, ano, ale služebník Nejvyššího. Guru znamená silný. Nemůžete ho využít pro uspokojení svých rozmarů. To není guru.

 [Odpověď na dotazník z "Bhavān's Journal": Vṛndāvana 28. června 1976]

"Může někdo uctívat Krišnu, aniž by byl pod vedením Gurudéva?"-Šríla Prabhupáda Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thakur

Dotaz: Může někdo uctívat Krišnu, aniž by byl pod vedením Gurudéva?

 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Prabhupád: Nikdy. Naším jediným životním cílem je pěstovat vědomí Krišny. To lze provádět pouze pod vedením nebo podle pokynu oddaného Krišny. Šrí Varšbhanaví Déví (Šrímatí Rádhárání) je Krišnovou nejoblíbenější. Uctívat Ji je nejpříznivější pro uctívání Krišny. Nikdo není příznivější než Šrí Rádhá. Ti, jež jsou velmi drazí Šrímatí Rádhárání, jsou všichni naši duchovní učitelé. My Gaudíja Vaišnavové jsme spíše na straně Rádhárání, než na straně Krišny. Šrí Gurudév se neliší od Šrímatí Rádhárání.

 Upadešamrita od Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatí Thákura Prabhupády

čtvrtek 16. dubna 2015

"Opěvování Svatého Jména ve společnosti ryzích oddaných"-Šríla Bhakti Vallabh Tírtha Goswámí Mahárádž

Opěvování Svatého Jména ve společnosti ryzích oddaných je nejúčinnější sádhanou pro brzké získání toužebných výsledků, poněvadž dokud neochutnáme sladkost Šrí Krišny, přetahování lanem mezi světskou přitažlivostí a Krišna bhakti bude pokračovat. - Šríla Bhakti Vallabh Tírtha Goswámí Mahárádž

 (fb stránka Sree Chaitanya Gaudiya Math - Hyderabad)

středa 15. dubna 2015

Kdo se může stat gurem? -Šríla Bhakti Pragňána Kešava Goswámí Mahárádž

"Pouhá znalost písem nestačí, ti, jenž jsou zběhlí v Bhadžanu, ti, jenž dosáhli posvátné sféry, pouze ti jsou schopni stát se 'Guruem'. Světská moudrost nemá žádnou hodnotu."

 Datum: úterý 10. března 1953 Místo: Šanti-Niketan, Depara, oblast Čunčara, Západní Bengálsko

"Materialismus nikdy nezvítězí" - Šríla Bhaktivedánta Vaman Goswámí Mahárádža

"Materialismus nikdy nezvítězil a vůbec nikdy nezvítězí nad Duchovní Mocí."

 [Zdroj: Patramrita - Nektar z dopisů Dopis ze dne: 30. srpna 1976 Šrí Nilačal Gaudíja Math, Purí]

"Guru a Bhagaván jsou stále se mnou"-Šríla Bhaktivedánta Vaman Goswámí Mahárádža

"V tomto světě neexistuje skutečný mír; Zatímco zůstávám v tomto postavení, 'Guru a Bhagaván jsou stále se mnou' - tento pocit nás vždy chrání před všemi druhy nesnází." - Šríla BV Vaman Goswámí Mahárádž


[Zdroj: Patramrita - Nektar z dopisů Dopis ze dne: 25.11.1977 Raigandž, Západní Dinádžpúr, Západní Bengálsko]

"Bhagavad Gítá 9.22"-Šríla Bhaktivédanta Vana Maharádža

ananyāś cintayanto māḿ
ye janāḥ paryupāsate
 teṣāḿ nityābhiyuktānāḿ
yoga-kṣemaḿ vahāmy aham

 Avšak ti, jenž Mě stále uctívají s naprostou oddaností, meditují o Mé ušlechtilé podobě - těm přináším, čeho se jim nedostává, a opatruji to, co mají.

 (Bhagavad Gítá 9.22)

 Jestliže někdo soustředěně slouží a provádí sádhana-bhadžanu pro Krišnu, automaticky této osobě Dá všechno. "Ananyāś" znamená uctívat výhradně Mě (ne žádné jiné polobohy nebo polobohyně). Zaměřen na gurua a Krišnu, "ananjah bhakta". Jeden oddaný přijme harinám od šesti sannjásínů. Zde není víra. Jakýkoli sannjásín přijde, Maharádži, prosím, dej mi harinám. Toto není bhakti. Bhakti musí být soustředěna na gurua a Krišnu. Nikdy se nezřekněte gurua a nikdy se nevzdejte harinámu. Vzdát se tohoto gurua a jít za dalším guruem pro harinám. A opět se zříct gurua a přijmout harinám od jiného gurua. V takovém životě se ničeho nedosáhne. Člověk musí naslouchat hari-katě od Vaišnavů, avšak musí zpívat Gaura Náma mantru. Vzříci se tohoto gurua a přijmout útočiště u jiného gurua je vlastně duchovní zločin. Je to ve skutečnosti zneuctění gurua a harinámu. Proto je taková osoba určená do pekla jako následek toho, že nemá víru v gurua. Který guru v tomto případě zachrání tu osobu, když není víra v žádného z guruů? Např., když člověk postaví nohu do člunu a druhou do jiného člunu. Přeplul by takový člověk řeku? Taková osoba spadne do vody. Šríla BV Vana Mahárádž

pondělí 13. dubna 2015

Výňatek z knihy "Šrí Sva Nijama Dásakam" -Šríla Bhaktivédanta Vana Gósvámí Maharádža

Je obtížné snášet odloučení od Šrí Krišny, avšak snést odloučení od oddaných je nemožné. Při poslechu Hari-kathy ve společnosti oddaných člověk zmírní bolest z osamocení od Šrí Krišny, ale je těžké udržovat život v nepřítomnosti oddaných.

"Přijetí útočiště"-Šríla Gour Góvinda Mahárádž

Jestliže je někdo inteligentní a má štěstí, přijme útočiště u takového Vaišnavy a provádí bhadžan, Krišna ho nikdy neopustí. Ale bez přijetí útočiště u Vaišnavy, se ti, jenž vykonávají bhadžan, nemohou přiblížit ke Krišnovi. Bhubanešwar, 1992 Šríla Gour Góvinda Mahárádž

neděle 12. dubna 2015

"Měli bychom se upřímně modlit"-Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža

11. duben 2000 v Mathuře, Šríla BV Nárájan Mahárádž

 Před usínáním bychom měli být velmi opatrní. Měli bychom se upřímně modlit: "Celý den jsem se snažil ze všech sil, ale během noci nemám nic pod kontrolou. Nevím, kam má mysl zaletí a kam mě odnese." Jestliže se modlíme a spoléháme na milost Hariho, Gurua a Vaišnavů, budou nás opatrovat. A jaký bude výsledek? Můžeme sledovat, jaká myšlenka přijde jako první do našeho srdce a mysli, až se ráno probudíme. Pokud toto budeme trénovat, pak, za pár dní, když budeme vzhůru, nějaké čentování, nějaké modlitby, nebo nějaká vzpomínka na Pána jistě přijde.

 Mějte prostou (upřímnou) mysl. Je velmi důležité být upřímný v srdci. Pokud nejsme upřímní v srdci - je to k ničemu. Můžeme navenek vynaložit mnoho úsilí, ale jestliže naše mysl není upřímná (prostá), nezískáme žádný výsledek. Jaký má prostá mysl význam? Znamená to, že jsme si jistí, co chceme. Nejsme již zmatení a nesnažíme se podvádět druhé. Nejsme podvodníci.

 Víme, že chceme lásku a náklonnost k Harimu, Guruovi a Vaišnavům; tak se je snažíme potěšit. Neexistují žádné jiné tužby. Měli bychom zpívat hlasitě, protože mysl je nevypočitatelná. Pokud nás rozrušuje, měli bychom hlasitě zpívat:

Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré!

Automaticky získáme plnou pozornost mysli.


fb stránka Bhakta Bandhav

"Distribucí prasádam budete sloužit Pánu"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Distribucí prasádam budete sloužit Pánu, a stejně tak potěšíte veřejnost.
Postupně zvyšujte počet hostů a nikoho neodmítejte. Tímto způsobem pokračujte: Cokoliv zde je, rozdělujte rovným dílem - nemusí to být moc přepychové, ale nikomu by neměl být odepřen rovný díl.
Dopis Giriradžovi, 12. dubna 1972

z Bhaktabandhav Int. Trust (fb stránka)

sobota 11. dubna 2015

Úvod k Gaudíja Vaišnavismu

Hnutí Haré Krišna je známo jako tradiční Gaudíja Vaišnavismus. Následovníci Šrí Čaitanji Maháprabhua, zejména ti, kteří pocházejí z oblasti zvané Gauda, Bengálsko, jsou nazýváni Gaudíjové. Gaudíja Vaišnavská tradice zaujala nynější podobu po božském příchodu Šrí Krišny Čaitanji Maháprabhua. Narodil se na této zemi během zatmění slunce v únoru roku 1486 jako syn Džagannátha Mišry a Šrídham Šačimaty v Majápuru, ve vesnici Navadvíp, Západní Bengálsko. Během svého života Vyjevil všechny vlastnosti ideálního ryzího oddaného Krišny a svým příkladem celosvětově Prosadil nauku o lásce ke Krišnovi. Šríman Maháprabhu není nikdo jiný, než Sám Krišna, který se zjevil, aby porozuměl hloubce lásky Šrí Rádhy, jejich věčné lásky, a rozšířil sladkou náladu lásky k Bohu.

 Učení Šrí Čaitanji Maháprabhua jsou založena na starobylé Védské literatuře Indie. Jsou rozděleny do tří základních kategorií, zvaných sambandha (vztah mezi individuální duší, světem a Nejvyšším Pánem), abhudheja (jednání v souladu s touto souvislostí) a prajodžana (konečný cíl života). Nyní předkládáme tyto vznešené pojmy jednoduše a pochopitelně. My všichni jsme věčné, duchovní bytosti. Putovali jsme ze zrození do dětství, z dětství do mládí, z mládí do stáří, a ze stáří do smrti, a pak po smrti přijmeme nové tělo, jako oblek, stejně jako měníme staré šaty, roztrhané za nové. Pod vlivem iluze považujeme toto dočasné hmotné tělo za naše vlastní já. Hmotné tělo projevuje známky života, pouze když je přítomno vědomí.

 Tělo bez vědomí je mrtvé. Bez vědomí ústa nedokáží mluvit, oči nevidí, uši neslyší, ani mozek nemyslí. My duše jsme zdrojem tohoto vědomí. Hmotný svět je jako strom, jehož kořeny směřují do nebe a větve dolů. Takový strom můžeme spatřit, když sledujeme odraz stromu na hladině klidného jezera. Tak, jako strom na jezeře je zvráceným odrazem pravého stromu, podobně materiální svět je zvráceným odrazem naší původní duchovní sféry. Žadoníc o odraz plodů, člověk se pouze namočí, bezúspěšně se snaží uspokojit hlad, a duše je rovněž frustrovaná z jeho pokusů, aby získal nekončící blaženost ve světě dočasných záblesků. Pravé štěstí lze nalézt jedině v dokonalé existenci, království duše.

 Absolutní Pravda se zjevuje ve třech stádiích: 1. Všudypřítomný Bůh je počátkem veškeré existence, 2. Nadduše, Pán v srdcích všech, který poskytuje paměť, poznání a zapomnění, 3. Nejvyšší Osobnost Božství, která je známá jako Krišna, prvotní a vše přitažlivý. Prvotní Bůh a Nadduše. Sám Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravda a prvotní příčina všech příčin. Je původ veškerého stvoření, udržování a ničení, jež je přímo i nepřímo vědom období stvoření, ač naprosto na nich nezávislý. Jeho iluzorní energie způsobuje, že se tento zjevený svět zdá být skutečným. Svou iluzí Zaslepuje všechny živé bytosti v koloběhu zrození a smrti, v závislosti na našich přáních. Přebývá ve věčném příbytku plném poznání a blaženosti, mimo dočasný svět.

 Vrozené postavení živé bytosti je být věčně plná poznání a blaženosti. Tento přirozený stav je obnoven nasloucháním, opěvováním a vzpomínáním na jména, podobu, vlastnosti a zábavy Šrí Krišny, prvotní Osobnosti Božství. Jsme Jeho věčnými služebníky a patříme do Jeho božského příbytku. Tím, že je Krišna Svrchovaný, se neliší od Svého jména a Svých líbezných zábav. Posloucháním, oslavováním a meditováním o Jeho jménu, podobě, vlastnostech a zábavách, získáváme naše vrozené postavení v přirozeném a láskyplném vztahu s Krišnou, laškovnou, přesto půvabnou Nejvyšší Osobností Božství. Nejrychlejší způsob jak se dostat do tohoto stavu vědomí je postup naslouchání, zpívání a meditování nad Haré Krišna mantrou ve společnosti osob, které mají osobní a hluboký vztah s Krišnou.

 Opěvování svatých jmen od základu ničí světské pojetí života a umožňuje živé bytosti ochutnat nektar, po kterém vždy toužila.

 Haré Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Haré Haré / Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré

 Tato mantra obsahuje nejvýznamnější jména Krišny, Haré znamená vnitřní energie Krišny, Krišna znamená vše-přitažlivý a Ráma znamená nejvyšší poživatel všech lásyplných zábav. V těchto svatých jménech je ukryto věčné postavení činností živé bytosti, které zaplavuje láska duchovního světa. Nejvyšší podnět této existence je láska. Bez ní nikdo nedokáže žít. Aby Krišna rozšířil lásku, kterou Cítil, Zjevil se nám, malým živým bytostem. Osoba, která chce získat čistou lásku, by se měla odevzdat tomuto vznešenému a spanilému procesu vědomí Krišny, prostřednictvím kterého člověk může velmi rychle pochopit Krišnu, vše přitažlivou Osobnost Božství, a Vrindávan, Jeho duchovní příbytek, kde je Pohroužen ve svých nekonečných zábavách plných extatické lásky se svými Služebníky, přáteli, rodiči a milovanými.

 (přeloženo z Radharanikijay.blogspot.com)

čtvrtek 9. dubna 2015

"Pravý sádhu"-Šríla Gour Govinda Swami Mahárádž


Gour Góvinda Swámí: Pravý sádhu je ten, kdo je zcela pohroužen v Krišnovi, dnem i nocí, dvacet čtyři hodin. Získal Krišnu. Je s Krišnou. Může vám dát Krišnu. Vy ho nevidíte. Nemáte pro to zrak. Můžete pouze od srdce plakat pro Krišnu. Toto není vnější pláč. Je to vnitřní. Potom Krišna, který je ve vašem srdci, uvidí, že pláčete a pomůže vám. Naplánuje pro vás, že takového sádhua potkáte. To je plán Krišny. Až se s takovou osobou setkáte, pocítíte spontánní přitažlivost z jádra vašeho srdce. Tato přitažlivost je důkazem.
Oddaný: Potkat sádhua je tak vzácné. Jak člověk může dostat příležitost?
Gour Góvinda Swámí: Je fakt, že je to vzácné, ale pokud pro to pláčete doopravdy, pak to Krišna dokáže naplánovat. Pro vás je to nemožné, ale nic není nemožné pro Krišnu

"Výňatek z knihy "Bhakti, bhakta & Bhagaván"-Šríla Bhaktivédanta Vana Goswámi MaharádžaVýňatek z knihy "Bhakti, bhakta & Bhagaván"

 Mahátma je naším nejlepším dobrodincem a naším věčným příznivcem. Jeho pokyny se zdají být nemožné pochopit, natož dodržovat. Dokonce se můžeme domnívat, že je naším nepřítelem, jelikož mluví proti našemu prospěchu. Avšak to není pravda. Je doktor naším nepřítelem? Pokud jdeme do nemocnice na rozhodující operaci, můžeme se doktora snažit odstrčit a vykopnout. Nicméně později, když lékař úspěšně dokončil operaci a dal nám další šanci žít, si uvědomíme, že jednal v našem nejlepším zájmu a je vskutku naším příznivcem. Stejně tak bhakti, bhakta a bhagaván jsou našimi skutečnými přáteli a věčnými příznivci.

 Nyní možná nechápeme, že sádhu promlouvá pro náš vlastní prospěch, když upozorňuje na naše nedostatky a poučuje nás co dělat a co nedělat. Možná si myslíme, že se nás snaží podvést a je naším nepřítelem. Neposloucháme ho, protože neříká lichotivá slova, ale místo toho si jdeme poslechnout někoho, kdo nás nekárá a vždy řeční o důvěrné, prvotřídní gopí-kathá.

Tímto způsobem si myslíme, že dokážeme udělat duchovní pokrok, být šťastní, a zároveň dál dělat nesmyslné činnosti.

 Můžeme si myslet: „Pak se stanu gopíí, a za pár dní spatřím Krišnu, a všechny gopíe, jak tančí tanec rása!“ Ve skutečnosti osoba, která takto přemýšlí nebo mluví, není pravým sádhuem, ani naším nejlepším přítelem, ani naším dobrodincem, nýbrž je naším skutečným nepřítelem.

 Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur Prabhupád ve své Anubhásji vždy klade důraz na tento bod a vysvětluje, že naším nejlepším přítelem je někdo, kdo udílí trest výhradně za účelem, aby nás vedl k našemu cíli dokonalosti ve vědomí Krišny.

 Podporuje nás s láskou a náklonností, a pečuje o nás s hari-kathou a společností, bez jakéhokoliv vlastního zájmu. Takové svaté osoby jsou odborníky v předávání pokynů v souladu s naší úrovní znalostí, abychom mohli dosáhnout dalšího a dalšího pokroku v naší bhakti pro Bhagavána.

Zdroj: JayGurudev.CZ

" Nové video s obrázky"-Šríla Bhaktivédanta Vana Maharádža

(1) gurudev! kṛpā-bindu diyā, koro' ei dāse, tṛṇāpekhā ati hīna sakala sahane, bala diyā koro', nija-māne spṛhā-hīna

 (2) sakale sammāna korite śakati, deho' nātha! jathājatha tabe to' gāibo, hari-nāma-sukhe, aparādha ha 'be hata

 (3) kabe heno kṛpā, labhiyā e jana, kṛtārtha hoibe, nātha! śakti-buddhi-hīna, āmi ati dīna, koro' more ātma-sātha

 (4) jogyatā-vicāre, kichu nāhi pāi, tomāra karuṇā-sāra karuṇā nā hoile, kāndiyā kāndiyā, prāṇa nā rākhibo āra

 PŘEKLAD

 1) Gurudéve, dej tomuto služebníku jen kapku milosti. Jsem nižší než stéblo trávy. Poskytni mi veškerou pomoc. Dej mi sílu. Dovol mi, ať jsem takový, jako ty, bez touhy nebo tužeb.

 2) Skládám ti veškerou úctu, neboť tak mohu obdržet sílu správně tě poznat. Tehdy, zpíváním svatého jména v nesmírné extázi, všechny moje přestupky skončí.

 3) Kdy se taková milost snese na tohoto, který je sláb a prost inteligence? Dovol mi být s tebou.

 4) Pokud mě budeš zkoušet, nenalezneš žádné přednosti. Tvá milost je všechno, z čeho jsem stvořen. Jestliže ke mně nebudeš milostivý, budu moci jen plakat, a nebudu schopen zaopatřit svůj život.


 Haribol!

"Nejdříve si zaslužte, pak si přejte"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Šríla Prabhupád praví - [Nejdříve si zaslužte, pak si přejte] Pokud Krišna nedá příležitost, rovněž nikdo nemůže Krišnovi sloužit. Avšak dává příležitost vhodné osobě. Tak je to všude. Pokud chcete být manažerem firmy, majitel firmy zkontroluje, zda jste schopni to vykonávat. Pak vám dá příležitost. "Ano." To je vzájemné. Stejně jako tato šloka, kterou jsme se dnes učili. Krišna se stává sarathim (vozataj). Stane se Krišna vozatajem nějakého darebáka nebo blázna? Stane se vozatajem Ardžuny. To je třeba přijmout. A bez jakékoliv způsobilosti: "Krišno, staň se mým vozatajem." Krišnu není tak snadné dostat. Ze všeho nejdříve si to zaslužte. Nejdříve si to musíte zasloužit, pak si přejte. Jak může být člověk vědomý Krišny bez tužeb? První je touha. "Toužím sloužit Krišnovi." To je začátek. Pak vám Krišna dá příležitost, jakou si zasloužíte. To je postup. A to je vysvětleno: anjablilasita-šunjam [Brs. 1.1.11]. Až budete zcela bez tužeb po čemkoliv materiálním, pak začne bhakti. To je nežádostivost. Nežádostivost znamená, když někdo netouží po ničem jiném kromě Krišny. To je nežádostivost. Bez dychtivosti znamená netoužit po čemkoliv světském. To je bez dychtivosti. [Ranní procházka: L.A. 11.1.1974]

středa 8. dubna 2015

"Guru čarana kamala bhadža man"-Šríla Bhaktivedanta Muni Maharádža

Píseň od Šríly Nárájana Mahárádže

"Snažte se dodržovat všechny tyto věci"-Šríla Bhaktivédanta Nárájana Maharádža

Snažte se dodržovat všechny tyto věci. Jsem si vědom, že oddaní ze Západu jsou sentimentální. Berou bhakti velice emotivně. Ve skutečnosti chtějí dodržovat všechno, avšak za pár dní se dokáží úplně vzdát bhakti. Snaží se v tomto zaměstnat všechnu svou energii, ale tak nějak, po pár dnech, pokud doopravdy nenásledují, toho za chvíli nechají. Takže bychom měli být velmi opatrní - velmi opatrní. Tímto způsobem bychom měli sloužit našemu Gurudévovi, ale neměli bychom s ním být příliš důvěrní tím, že se s ním začneme hádat a prát. 

 8. dubna 2000, Mathura
 Bhakta Bandhav International Trust

neděle 5. dubna 2015

"O tom, jaké má rodina štěstí, jestliže se některé z dětí stane vědomé Krišny"- Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Šríla Prabhupád praví: Měli bychom si vzít ponaučení z Prahláda Mahárádže, že pokud se dítě v rodině stane oddaným, je tím nejlepším dítětem, tím nejlepším. Poskytuje rodině tu nejlepší službu. Ale ti darebáci, oni to berou naopak, že "Můj syn se stal oddaným. Přinesme ho zpět tím, že ho vysvobodíme (z vymývání mozků), odvlečeme." Lidé jsou takoví darebáci. Vidíte to? Nepokládají to za velkou výhodu, že "Můj šťastlivý syn se stal oddaným. Celá moje rodina se osvobodí." Ale nemají poznání. Nemají mozky. Proto říkám, že to není vymývání mozků, je to dávání mozků. Oni nemají žádný mozek. (smích) Takže to berte velice vážně a pěkně to provádějte. Děkuji moc.

 [ŠB: 7.9.4 Māyāpur, 18.2.1977]

"Kdo dostane Krišnovu milost?"-Šríla Gour Góvinda Swámí Mahárádž

"Kdo dostane Krišnovu milost? Ten, kdo je drahým oddaným Krišny, kdo se celý život zaměstnával v Krišna-bhadžaně pod vedením bonafide gurua, ten ji získá, ano."

(Alacua,1993)

"Mějte víru v Krišnu"-Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža


"Mějte víru v Krišnu, že váš Chrání a Zachraňuje, Podporuje a Pečuje o vás, a Dělá si o vás starosti. Vy si starost dělat nemusíte, protože Krišna se stará o vás. Vaše zaopatření a vše ostatní ve vašem životě závisí na Krišnovi. Jestli máte onemocnět, nebo jestli se vám stane nehoda, Pán Krišna o tom ví. On ví, co se přihodí, vy to nevíte. Odevzdejte se a On se o vás postará. Tato pevná víra by měla přijít, v opačném případě nemůže existovat žádná bhakti."

"Jestliže chcete přízeň Krišny, pouze se snažte potěšit Rádhárání"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž


"Ve Vrindávaně jsou proto lidé navyklí opěvovat jméno Rádhárání víc než jméno Krišny - "Jaya Rádhe!"
Ano.Jestliže chcete přízeň Krišny, pouze se snažte potěšit Rádhárání. To je ten způsob." 

[Šríla Prabhupád, Přednáška ve Vrindávaně, 29.8.1975]

"Vashnava Aparadha""-Šríla Bhakti Pramóda Purí Gósvámí Maharádža

Pán nesnese, když se někdo rouhá vůči Jeho oddaným, a proto je osobě, která se něčeho takového dopouští upřena navždy možnost získání Pánovy milosti. Veškeré oddané činnosti takovéto osoby jsou prázdné a minou se účinkem, stejně jako obětování přepuštěného másla do popela obětního ohně. Každý, kdo usiluje o duchovní život, se musí obezřetně vyvarovat páchání těchto přestupků. Neříkáme to, abychom vám nahnali strach. Vzpomeňte si na příklad Rámačandry Purího, který začal s přestupkem vůči svému duchovnímu učiteli, aby dále pokračoval s přestupkem vůči chodidlům Džagadánandy Pandita a konečně namířil svůj ofenzívní postoj vůči samotnému Pánovi, Čaitanjovi Maháprabhuovi. Každý, kdo následuje tuto zavrženíhodnou cestu, se navždy zbavuje možnosti zažít duchovní radost. Šrímad Bhágavatam uvádí, že vzpomínáním na Pánova lotosová chodidla – ve smyslu dychtivosti Mu sloužit – se odstraňuje z našich životů vše nepříznivé. Jinými slovy, odstraňuje se ofenzívní postoj, projevující se jako nechuť ke službě, která je jediným prostředkem schopným přivolat požehnání Pánovi milosti. Službou se osvobozuje od hmotných vlivů a dostává se na úroveň čistého dobra, višuddha sattvy. Ryzí oddanost Pánovi se v jeho srdci začne probouzet, jakmile se vymaní z otroctví způsobeného hmotnými kvalitami. Přirozeně se odpoutá od věcí, které nemají vztah ke Krišnovi a obdrží nejvyšší milost. Avšak rouháním se vůči Šrí Guruovi a Vaišnavům je vše ztraceno a zničeno.

Rouháním se vůči oddanému, který přijal útočiště u Svatého Jména, se vytrácí chuť ke zpívání. Člověk se takto vznáší na hmotné úrovni vědomí, vláčen touhami, které mu přináší pouhé neštěstí a nepřízeň. Skutečné požehnání pro všechny je krásně popsáno v Čaitanja Čaritámritě, v rozhovoru mezi Maháprabhuem a Šrílou Rámánandou Rájem

Rámánanda Ráj řekl, že oddanost Krišnovi je nejvyšší realizací transcendentálního poznání. Největšího věhlasu může kdokoli dosáhnout tím, že se stane Krišnovým oddaným. Nejcennějším vlastnictvím je božská láska ke Šrímatí Rádhárání a Šrí Krišnovi a největší utrpení je způsobeno ztrátou společnosti Krišnových oddaných. Ten, kdo miluje Krišnu, je nejušlechtilejší osvobozenou bytostí. Extatické opěvování vznešených zábav Rádhy a Krišny je nejvyšším náboženstvím. Společnost Krišnových oddaných je jediným skutečným dobrem pro všechny. Krišnovo transcendentální jméno, vlastnosti, krása a zábavy jsou jediným subjektem hodným stálého vzpomínání a lotosová chodidla Šrí Rádhy a Krišny jsou tím jediným, co bychom měli uctívat a zbožňovat.

Jediným vhodným místem k životu je Vrindávana, kde se Rádhá a Krišna šťastně oddávají Svému božskému tanci lásky, rása líle. Jedinými náměty hodnými poslechu jsou věčné zábavy Rádhy a Krišny. Zpívání Svatých Jmen božského páru je nejlepší formou kírtanu a tím nejvznešenějším druhem uctívání, představujícím skutečnou kulturu a mělo by jako takové být stanoveno za konečný cíl lidské civilizace. Je-li však srdce nakaženo přestupkem vůči Harimu, Guruovi a Vaišnavům, tak se odchýlíme z duchovní cesty a jsme vláčeni po bídné cestě požitkářství

Bháratavarša, Indie, je vstupní cestou do duchovního světa, Vaikunthy, kde se bohové a bohyně ucházejí o lidské zrození – zrození nabízející tu nejlepší možnost ke styku s Vaišnavy a službě vztahující se ke Krišnovi. Tento drahocenný dar je možné zničit aparádhou a proměnit tak lidský život v břímě. Čaitanja Maháprabhu sestoupil z té nejintimnější oblasti transcendentálního sídla Šrí Rádhy a Krišny, aby nás upomenul na naši skutečnou totožnost Jejich věčných služebníků. Pokud však umožníme naší vnitřní povaze, aby se od služby Rádě a Krišnovi odklonila, zotročí si nás iluze a my tak promarníme vzácnou příležitost, kterou nám lidské zrození nabízí.

(Radha-Govinda. Program Pronisec 2008)