neděle 18. ledna 2015

"Komu můžeme důvěřovat ve snaze o rozpoznání dobra a zla?"-Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža


Komu můžeme důvěřovat ve snaze o rozpoznání dobra a zla? Potřebujeme autoritu, někoho, kdo je velmi laskavý a nesobecký, někoho, komu můžeme věřit. Védská literatura, Védy, Upanišady a Šrímad Bhagavatam jsou takové autority, ale nemohou k nám hovořit přímo. Přímo mohou hovořit s velkými dušemi, které se nacházejí na vyšší úrovni než jsme my, s osobnostmi jako Vjása (autor všech částí védské literatury), Šukadéva Gosvámí (velký světec, jenž první přednesl Šrímad- Bhagavatam), Valmíki (autor Rámajany) a Parášara (další z velkých světců, otec Vjásadevy). Navštívíme-li přednášky takových velkých učitelů, nasloucháme jim a čteme pod jejich vedením, můžeme postupně porozumět. Ale pokud čteme Šrímad- Bhagavatam  bez jejich vedení, můžeme být ovlivněni chtíčem a nevědomostí.

Příklad nám dávají velcí světci, kteří poprvé přednesli Šrímad-Bhágavatam. Svým žákům dávali pokyny až poté, když je sami vyslechli a plně uskutečnili jejich význam. Díky tomu pak byli schopni Šrímad-Bhágavatam přednést s plným poznáním a Bhágavatam je inspiroval. Měli bychom se snažit následovat jejich příklad, a tak získat plnou víru v Písma jako jsou Védy, Upanišady, Bhagavadgíta a Šrímad-Bhagavatam.

Hluboké pravdy obsažené v těchto Písmech byly předávány od nepaměti skrze nepřerušenou, učednickou posloupnost začínající u pána Brahmy, druhotného stvořitele tohoto vesmíru. V dnešní době byly předávány prostřednictvím Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvátí Thákura (velmi významného, oddaného a kazatele naší doby, který ustanovil Gaudiya Math, jehož různé větve nyní šíří vědomí Kršny po celém světě) a jeho žáků, jako je náš Gurudév Šríla Bhakti Pragňána Kéšava Maharádža a Šríla Bhaktivédanta Svami Maharádža. Je pro nás nezbytné, abychom se snažili porozumět především studiím Písem přijatých touto duchovní posloupností.

Písma poskytují důkaz o tom, že Kršna (také známý jako Hari) je Nejvyšší Absolutní Pravda–parama-tattva. Jinými slovy, Kršna je Nejvyšší Osobnost Božství. Je oceánem všech transcendentálních nálad a vztahů a vlastní všechny energie a schopnosti v plné míře. Je také velmi milosrdný a základním zdrojem vší naší existence.

Zdroj: "Být ovládán láskou"

"Upadešávalí"-Šríla Prabhupád Bhaktisiddhánta Sarasvatí Mahárádž


1. „Param vidžajaté šrí-kršna-sankírtanam - nejvyšší vítězství společnému zpívaní Kršnových jmen,“ to je jediným předmětem uctívání Šrí Gaudia Mathú.

2. Šrí Kršna, jenž je višaja-vigraha, objektem prémy oddaného, je jediným poživatelem a všichni ostatní jsou určeni k Jeho potěšení.

3. Ti, kdo nevykonávají Hari-bhadžan, jsou nevědomci a vrazi své vlastní duše.

4. Přijetí šrí harinámu a přímá realizace Bhagavána, se od sebe neliší.

5. Ti, kdo považují polobohy za rovné Višnuovi, nejsou způsobilí služby Bhagavánovi.

6. Zakládat tiskárny pro tištění knih o oddané službě a kázat prostřednictvím programů náma-haty, je opravdová služba Šrí Majápuru.

7. Nejsme konatelé dobrých, nebo špatných skutků, ani nejsme učenci, nebo nevzdělanci. Naší povinností je nést boty čistých oddaných Šrí Hariho, jsme zasvěceni do mantry – kirtania sadá hari.

8. Kázání bez správného chování (vlastního následování) je pouhou karmou, světskou činností. Bez toho, abychom kritizovali povahu druhých, je třeba opravit sám sebe, to je můj osobní pokyn.

9. Sloužit Vradžavásím, kteří pociťovali velké odloučení od Kršny poté, co opustil Vradžu, aby žil v Mathuře, je naší nejvyšší přirozenou činností.

10. Toužíme-li po tom, abychom v životě následovali příznivý směr, je nezbytné odmítat teorie mnoha jiných lidí a pokynům naslouchat pouze z transcendentálního zdroje.

11. Zvířecí život v podobě hmyzu, nebo v jakékoliv jiné podobě z nespočetného množství tisíců životních podob je přijatelný, avšak přijmout útočiště u podvádění je zcela nesprávné. Pouze upřímnému člověku se dostává opravdové přízně.

12. Jednoduchost je synonymem vaišnavismu. Služebníci paramhamsa vaišnavů by měli být jednodušší, neboť jednoduchost je vlastností, která z nich činí nejvyšší bráhmany.

13. Pomáhat odtáhnout podmíněné duše od jejich zvráceného pouta k hmotné síle - mahámáje, je vyjádřením nejvyššího soucítění. I v případě, je-li pouze jediná duše osvobozena z jejího vězení. Takový projev soucitu je nekonečně více nápomocný, než postavení nespočetného množství nemocnic.

14. Do tohoto světa jsme nepřišli, aby se z nás stali stavitelé, jsme poslové pokynů Šrí Čaitanjadévy.

15. V tomto světě nebudeme žít dlouho a náležitým vykonáváním hari-kírtanu, v čase opouštění našich hmotných těl, zakusíme konečnou odměnu v podobě opravdového života.

16. Prach z nohou Šríly Rúpy Gosvámího, jenž naplnil vnitřní touhu Šrí Čaitanjadévy, je naším vytouženým životním cílem.

17. Pokud ze strachu, že někteří z posluchačů mé přednášky o Absolutní Pravdě budou rozrušeni, od přednášení upustím, odkloním se tak od cesty Védské pravdy a přijmu cestu nepravdy. Stanu se nepřítelem Véd, ateistou a nebudu věřit v Bhagavána, jenž je zosobněním pravdy.

18. Kršnův daršan je možné obdržet pouze prostřednictvím sluchu, nasloucháním hari-kathá od čistých vaišnavů, neexistuje žádný jiný způsob.

19. Jakékoliv místo, kde se přednáší hari-kathá, je místo posvátné.

20. Správné naslouchání - šravanam se stává dokonalé prostřednictvím kírtanu, který dává dobrou možnost pro vzpomínání - smaranam. Tak bude možná zkušenost přímé služby v zábavách aštakalija-líl, Šrí Rádhy a Kršny, v každé z osmi částí dne.

21. Musíme porozumět tomu, že hlasité zpívání jmen Šrí Kršny je bhakti.

22. Bhagaván nepřijme žádné jídlo od člověka, který nezpívá harinám sto tisíckrát denně (64 kol).

23. Upřímnou snahou zpívat harinám bez přestupků a nepřetržitě setrvávat ve zpívání, se naše přestupky vytratí a na našem jazyku se zjeví čistý harinám.

24. Jakmile se během našeho zpívání v naší mysli vyjeví světské myšlenky, není si třeba zoufat. Druhotným přínosem zpívání harinámu je to, že takové zbytečné, světské myšlenky postupně odejdou; proto není třeba mít z takovéhoto rušení strach. Odevzdáním vlastní mysli, těla a slov ve službě Šrí Námu a nepřetržitým a odhodlaným zpíváním nás Šrí Náma Prabhu obdaří daršanem Jeho nejvýše příznivé transcendentální podoby. A nepřetržitým zpíváním, až do úplného odstranění anárth, se díky síle Šrí Námu, zcela přirozeně projeví Jeho podoba, vlastnosti a zábavy.

"Upadešávalí"- Šríla Bhakti Prajñana Keshava Gosvámi Mahárádž1.Bhágavata-bhakti je dosaženo prostřednictvím višrambha-sévy (důvěrné služby) lotosovým nohám Šrí Gurua.

2.Upřímná služba Šrí Harimu, Guruovi a vaišnavům je opravdová guru-séva.

3.Anga, (část) bhakti, která je známá jako kírtan, je nejlepší a nejdokonalejší částí bhakti.
4.Pouze prostřednictvím kírtanu jsou ostatní části bhakti úplné.

5.Odmítnutí špatné společnosti je opravdová osamocenost a vykonávání bhadžanu ve společnosti sádhuú a vaišnavů je opravdový bhadžan na osamělém místě.

6.Kázat hari-kathá kdekoliv a kdykoliv je opravdovým hari-kírtanem.

7.Neustále a kdekoliv hovořit hari-kathá a nebo být pohroužený v mluvě o službě, která se vztahuje k Šrí Harimu, je opravdové mlčení.

8.Vykonávat Gaura-bhadžan v náládě rúpanúgy, je opravdový vipralabha-bhadžan Šrí Rádhy a Kršny.

9.Člověk by měl přijmout útočiště u lotosových nohou pravého Gurua a sloužit Harimu.

10.Člověk by nikdy neměl žádné jiné, živé bytosti způsobovat bolest tělem, myslí nebo slovy.

11.Člověk by si měl svůj život zajišťovat čestným způsobem.

12.Člověk by měl neustále myslet na to, že Bhagaván je jeden, nikoliv mnoho.

13.Pouze Vradžendra-nandana Šrí Kršna je Svajam Bhagaván, On vlastní všechny šakti a je původcem všech avátarú. Hlavní povinností živých bytostí je Mu s oddaností sloužit; všechny další činnosti jsou druhořadé.

14.Lidé, kteří si myslí, že Bhagaván nemá podobu, jsou ateisté a člověk by se s nimi neměl nikdy sdružovat.

15.Dosažení prémy ke Šrí Kršnovi, je jediným konečným cílem džívy.

16.Služba Kršnovi, která je vykonávaná pro Jeho potěšení, s příznivým postojem a bez jakýchkoliv jiných motivů, jež není pokryta karmou a gňánou, která je vykonávána tělem, myslí, slovy a všemi smysly, je naším životem a duší.

*  Upadešávalí:
Měsíc pokynů. Pokyny předložené předchozími áčárji, které podobně jako měsíc svítí v temné noci hmotného bytí a umožňují nám najít bohatství věčně šťastného života.
** Kéšarí: „Jako lev.“

Jay Gurudev.CZ- Šríla Bhaktivedánta Vana Goswámí MahárádžProsím, navštivte novou stránku věnovanou mému drahému Gurudévovi! Je stále v rekonstrukci, proto, prosím, omluvte případné nedostatky.
Jay Gurudév!

http://rvdidi.wix.com/jaygurudevcz

"Šrí Íšópanišad, Mantra dvanáctá"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž


  Nevědomí pseudonábožní lidé a výrobci tzv. inkarnací, kteří tím přímo porušují příkazy Véd, se dostanou do nejtemnějších končin vesmíru, neboť zavádějí na scestí ty, kdo je následují. Tito impersonalisté se před hlupáky, kterým chybí znalost védské moudrosti, většinou sami vydávají za inkarnace Boha. Mají- li tito pošetilci vůbec nějaké znalosti, pak jsou v jejich rukou nebezpečnější než sama nevědomost. Tito impersonalisté neuctívají ani polobohy, jak je doporučeno v písmech. Písma radí, jak za určitých okolností uctívat polobohy, ale současně podotýkají, že toho není zapotřebí. V Bhagavad-gítě (7.23) je jasně řečeno, že výsledek dosažený uctíváním polobohů není trvalý. Poněvadž ani tento hmotný vesmír není trvalý, není trvalé nic, čeho je dosaženo v temnu hmotné existence. Otázkou zůstává, jak dosáhnout skutečného, věčného života.
Pán praví, že jakmile Ho člověk dosáhne prostřednictvím oddané služby, která je jedinou cestou, jíž se lze přiblížit Nejvyššímu Pánu, bude zcela vysvobozen z otroctví rození a umírání. Cesta vysvobození z pout hmoty je tedy zcela závislá na poznání a odpoutanosti. Pseudonábožným lidem chybí jak znalosti, tak odpoutanost od hmotných záležitostí. Většina z nich chce pod rouškou altruistické a filantropické činnosti a ve jménu falešných náboženských zásad i nadále žít ve zlatých poutech hmotného otroctví. Předstírají náboženské city a oddanou službu Bohu, ale současně se oddávají různým druhům nemorálních činností, a přesto jsou považováni za duchovní mistry a oddané Bohu. Tito porušovatelé náboženských zásad nemají žádnou úctu k áčárjům, svatým učitelům v přímé učednické posloupnosti. Aby svedli lid, prohlásí se sami za takzvané áčárji, aniž by následovali zásady pravých áčárjů.
Tito podvodníci jsou nejnebezpečnějšími živly lidské společnosti. Poněvadž neexistuje žádná náboženská vláda, unikají trestům státních zákonů. Nemohou však uniknout zákonu Nejvyššího, který v Bhagavad-gítě (16.19-20) jasně prohlásil, že závistiví démoni, vydávající se za šiřitele náboženství, budou svrženi do nejtemnějších končin pekla. Šrí Íšópanišad potvrzuje, že když tito pseudonábožní lidé skončí se svým duchovním učitelováním, jemuž se věnují čistě jen pro uspokojení smyslů, dostanou se rovnou do nejodpornějších končin vesmíru.

Zdroj:Šrí Íšópanišad, Mantra dvanáctá

sobota 10. ledna 2015

"V temnotě nejsme schopni nic vidět jasně"-Šríla Bhaktivaibhava Purí Goswámí Mahárádž(Gaura Vání 5/2014)
"Temnota noci se přirovnává k 'náma-aparádhá'.
V temnotě nejsme schopni nic vidět jasně. Vše, co si
představíme, je chybné, protože naše schopnost vidět je v noci
nedokonalá. Ve dne nám naše oči umožňují vidět všechno, ale v noci nejsme schopni vidět zřetelně. Z tohoto důvodu nejsou
pro schopnost vidět podstatné oči, nýbrž světlo. Takže světlo -
ne oči - je esenciální k tomu, abychom viděli.
Pokračuj proto v opakování 'náma' neustále a nepřetržitě.
Ve dne i v noci, během jakékoliv činnosti, ať už se
koupeš, kráčíš nebo sedíš. Během každé činnosti se musíš
soustředit a upínat svoji mysl na Svaté Jméno. Nesmíš
zapomenout neustále pronášet 'náma'. Řekni „Krišna,
Krišna“ a umyj se, řekni „Krišna, Krišna“ a najez se.
Maháprabhu řekl Svým společníkům: „Přátelé,
prozradím vám jedno tajemství. Kamkoliv jdu, vidím chlapce
s flétnou. Kamkoliv se vydám, nevidím nic jiného než Jeho!
Nejsem schopen mluvit, jsem bez šance cokoliv vyslovit...“
Musíme se tedy dostat na tuto úroveň. Potom spatříme na
vlastní oči Pána."

úterý 6. ledna 2015

"Nekritizujte oddané – nebo neoddané"- Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža


(Hilo, Havaj: 7.2.2005/ Hilo, Hawaii: February 2, 2005)

„Přinést člověka ze spárů máji (iluze) je velmi, velmi těžké. Pokud je přítomen chtíč nebo jakákoliv jiná připoutanost v srdci této osoby, velmi brzy to odezní, jestliže zpívá a vzpomíná a poslouchá hari-katu. Buďte velmi opatrní. Nekritizujte oddané – nebo neoddané.
Nejdříve se podívejte na svůj vlastní stav a snažte se očistit sami sebe. Je ve vás chtíč? Je ve vás kutinati (zákeřnost), nebo není? Toho se obávejte; nestarejte se o jiné. Šrí Guru a Pán Šrí Krišna jsou odpovědní za ostatní. Vy nemůžete udělat nic, abyste jim pomohli, takže nemáte žádné právo kritizovat.“

(Bhaktibooks.info)